Kungsbackaledaren

Post-it
Under året har ett antal ledarskapscaféer arrangerats. Ett tema som diskuterades var hur vi hanterar det som gör oss alla olika och unika på en arbetsplats.

Ledarplattform för Kungsbacka

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam ledarplattform för Kungsbacka. Ledarplattformen definierar våra gemensamma värderingar och förhållningssätt som utgör grunden för chef- och ledarskap i Kungsbacka.

 

ledarplattform

 

Plattformen ska beskriva vad vi gör i Kungsbacka för att:

  • Attrahera och rekrytera skickliga chefer och ledare
  • Identifiera och utveckla talanger
  • Definiera och tydliggöra uppdraget som chef
  • Introducera, utveckla, följa upp och stödja chefer
  • Uppmärksamma gott ledarskap och öka den interna rörligheten

Ledardag

2014 års ledardag hade fokus på Kungsbackaledaren – Framtidens ledare 2020. Runt 340 chefer och ledare fick ta del av föreläsningar på temat värdegrundsbaserat ledarskap, och fick sedan arbeta vidare med frågor om framtidens utmaningar som ledare och vad som krävs av ett bra ledarskap och medarbetarskap. Det som kom fram under dagen har legat till grund för arbetet med Kungsbackas ledarplattform.

Ledarskapscaféer

Ett antal ledarskapscaféer arrangerades under året. Exempel på teman:

  • Målbild 2020 samt goda exempel på det förändrings- och utvecklingsarbete som pågår inom Kungsbacka 2020
  • Olikhet och jämlikhet, hur hanterar vi det som gör oss alla olika och unika på en arbetsplats? Teori och praktik kring mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter och bemötande
  • Förändring börjar alltid med avslut
  • Beslutspyramiden, vägen till klokare beslut

Ledarprogram

Vi genomförde ett ledarutvecklingsprogram med stöd av myndigheten Vinnova, med målet att öka innovationen i offentligt finansierad verksamhet och svara på frågan hur kan vi ta fram en metod eller modell för ledarutveckling i framtidens e-förvaltning?

I arbetet med att ta fram en gemensam ledarplattform ingår att ta fram ett gemensamt utvecklingsprogram för chefer i Kungsbacka kommun. Programmet Kungsbackaledaren – leda i utveckling genomförs under åtta månader och ska ligga till grund för beslut om att använda programmet i hela kommunen.

Syftet med programmet är att utveckla chefer och ledare så att de kan leda och verka i en modern e-förvaltning på ett effektivt sätt. Det är viktigt att chefer får en ökad förståelse och verktyg för att leda medarbetare och sig själva i de nya arbetssätt som framtiden för med sig.

Introduktionsprogram för nya chefer

Vi har tagit fram en kommungemensam introduktionsutbildning för nya chefer. Första delen av introduktionen fokuserar på Kungsbackas organisation och utveckling, medan den andra delen fokuserar på ledarskapet och vad som förväntas av chefer och arbetsgivarrepresentanter i kommunen.

Under 2015 kommer vi att komplettera introduktionen med vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Rekrytering av nya chefer

Vi har arbetat med en modell och verktyg för hur vi rekryterar chefer. Processen utgår från en gemensam kravprofil för chefer i Kungsbacka. Under året fick vi totalt 885 ansökningar till 60 chefstjänster.

Antal ansökningar per kön och åldersgrupp

facebooktwittermail