Arbetsmiljö och hälsa

Veronica Elofsson är en av Kungsbackas nyligen utnämnda förstalärare. Hennes arbetsplats är Smedingeskolan där hon undervisar i SO, svenska och IKT. "Det är roligt att varva undervisning med att utveckla vår undervisning med digitala verktyg och stödja kollegerna med praktiska frågor som tips om appar eller hur man kan jobba med ny teknik."
Veronica Elofsson är en av Kungsbackas nyligen utnämnda förstalärare. Hennes arbetsplats är Smedingeskolan där hon undervisar i SO, svenska och IKT. ”Det är roligt att varva undervisning med att utveckla vår undervisning med digitala verktyg och stödja kollegerna med praktiska frågor som tips om appar eller hur man kan jobba med ny teknik.”

Låg sjukfrånvaro även 2014

Sjukfrånvaron i Kungsbacka ökar, men jämfört med andra kommuner i regionen var sjukfrånvaron låg även 2014. Statistiken visar att sjukfrånvaron är högst inom yrkesgrupper med många kvinnor och det är även där som långtidsfrånvaron är högst. Vi har gjort fler rehabiliteringsinsatser på individnivå under året för att sjuka medarbetare ska kunna återgå i arbete så snabbt det är möjligt. Flera förvaltningar arbetar med den systematiska arbetsmiljön för att motverka en ökad sjukfrånvaro och vara en god arbetsplats.

Sjukfrånvaro totalt

Procent

Sjukfrånvaro över 60 dagar

Procent av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Procent

Mer fokus på förebyggande företagshälsovård

Kommunen lade under året mest resurser på att köpa insatser för medarbetare som redan är sjukskrivna. Ambitionen är att i framtiden flytta fokus till mer hälsofrämjande och förebyggande arbete, i syfte att få en bra arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Vi gjorde en ny upphandling av företagshälsovård och tecknade nytt avtal med Pe3 företagshälsovård från och med första december 2014. I avtalet ingår att arbeta mer med hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser i arbetsmiljön.

Nästan hälften utnyttjade friskvårdsbidraget

För att möjliggöra en god fysisk hälsa erbjuder vi medarbetarna ett friskvårdsbidrag på 1 500 kronor per år. Friskvårdsbidraget kan användas för att köpa motion i olika former. 47 procent av medarbetarna använde sig av friskvårdsbidraget under 2014, vilket är en liten ökning jämfört med 2013.

God kännedom om personalvårdsprogram

Kommunen erbjuder sedan ett antal år tillbaka alla medarbetare möjlighet till stöd och hjälp i privat- eller arbetsrelaterade problem genom ett avtal om personalvårdsprogram. Som medarbetare har man här möjlighet att kontakta Falck Healthcare och få hjälp oavsett om det har med arbetet eller privatlivet att göra.

Under 2014 använde 10 procent av medarbetarna denna möjlighet, vilket är en liten ökning från 2013. Det betyder att medarbetarna har god kännedom om programmet. De flesta kontakterna handlar om privatrelaterade ärenden och 35 procent är relaterade till arbetet.

facebooktwittermail