Revisionsberättelse

Vi har som valda revisorer i Kungsbacka kommun granskat kommunens styrelse och nämnders verksamhet. Utsedda lekmannarevisorer har granskat Eksta Bostads AB och stiftelsen Tjolöholm.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning som god revisionssed kräver. En sammanfattande redogörelse över granskningen för 2014 framgår av bilaga till revisionsberättelsen.

Ur redogörelsen önskar vi särskilt lyfta fram att nämnden för individ- och familjeomsorg under året haft ett flertal utmaningar i sin verksamhet. Både externa och förvaltningens egna genomlysningar har visat på stora brister och ett omfattande utvecklingsbehov kring ledning och styrning inom förvaltningen. Det finns också utvecklingsområden i verksamheten för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Vi kan konstatera att det pågår ett arbete för att åtgärda identifierade brister. Kommunrevisionen bedömer det som väsentligt att nämnden för individ- och familjeomsorg fortsatt följer händelseutveckling inom förvaltningen och säkerställer att åtgärder vidtas inom de områden där brister uppmärksammats.

Vi vill därtill lyfta fram revisionens granskning av nämnden för miljö- och hälsoskydd. Nämnden har både tidigare år och under 2014 haft en tillsynsskuld på grund av att de inte kunnat utföra den tillsyn som de tagit betalt för. I granskningen konstateras att det saknas styrdokument för det strategiska utvecklingsarbetet som bedrivs med målsättningen om att samtliga tillsynsobjekt ska få tillsyn i enlighet med fastställd tillsynsplan. Kommunrevisionen vill betona vikten av nämndens ansvar för att säkerställa att det utvecklingsarbete som bedrivs styrs och följs upp av nämnden samt ger resultat i form av att tillsynsobjekt får tillsyn i enlighet med framtagen tillsynsplan.

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 9 a § granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Vår bedömning är att årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 i allt väsentligt är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed och därmed ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning med undantag av att även pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

 

Kungsbacka 15 april 2015

Odd Hessler, Ordförande

Marianne Wallengren, Vice ordförande

Hans-Åke Fryklund

LouLou Andersson

Mats Hansson

facebooktwittermail