Vår värdegrund Bitt

900pxQueerUp
Medarbetare i Kungsbacka kommun förväntas känna till och arbeta utifrån vår värdegrund.

Vi som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur vi utför våra tjänster. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapar vi trygghet. Detta är Bitt – vår värdegrund.

Vår värdegrund Bitt ska genomsyra hela organisationen på alla nivåer. Den återfinns bland kommunfullmäktiges prioriterade mål och den omsätts till praktik på våra arbetsplatser. Alla medarbetare förväntas känna till och arbeta utifrån värdegrunden. Att jobba med en värdegrund kräver både fokus och resurser. Alla chefer har i uppdrag att arbeta med Bitt i sina verksamheter.

Under året har vi genomfört flera goda insatser för att förstärka värdegrunden. Även om vi förbättrat oss i förhållande till övriga riket har nyckeltalen över tid stagnerat. Därför planeras för ytterligare insatser kommande år för att förstärka värdegrunden som inriktning i all kommunal service och myndighetsutövning, bland annat genom aktivt arbete i ledarskapet.

Insatser under 2014

De främsta insatserna som genomförts under året:

 • Uppstart av nytt kundcenter som tar över ansvaret från förvaltningarna för vissa rutinmässiga ärenden och svarar på enklare frågor. Kundtjänsten utvecklas vidare med att ta över uppgifter från förvaltningarna för att förbättra tillgängligheten.
 • Uppdaterat interna anvisningar för tillgänglighet och bemötande i kommunens alla kanaler, samt för hantering av allmän handling.
 • Samordnat kommunens webbplatser för ökad enhetlighet och tillgänglighet, och i högre grad gjort dem tillgängliga för mobila enheter.
 • Inom hemtjänsten infördes under året ett tidsregistreringssystem och nyckelfritt låssystem för att förbättra säkerheten och tillgängligheten.
 • Fortsatt utveckling av e-tjänster som skapar tillgänglighet för invånaren dygnet runt, exempelvis inom skolan för schemaläggning, barnomsorgsplats, anmälan till kurser inom vuxenutbildningen, och till simskola.
 • En av de grundläggande formerna för inflytande och demokrati är val till Europaparlamentet, riksdag, landsting och kommun, som genomförts under året.
 • Flera invånardialoger har genomförts varav den största om utveckling av Åsa centrum. Genom dialogen har vi i ett så tidigt skede som möjligt bidragit till inflytande och insyn i processen.
 • Samhällsplaneringen med plan- och bygglovsprocess arbetar för att utveckla formerna för deltagande och inflytande, exempelvis med samråd, dialog och enkel planprocess med ett tidigt informationsbrev.
 • Inom skolan har elevers och föräldrars möjlighet att följa utvecklingen ökat sedan vi infört digitala system för dokumentation och information.
 • På många ställen har andra digitala verktyg som bloggar blivit mer etablerade i vårt sätt att kommunicera. Utvecklad information ger också förutsättningar att kunna ha ett mer aktivt inflytande.

Våra nyckeltal

Vi använder nyckeltalen nedan för att följa upp arbetet med Bitt. Pilarnas riktning anger trenden sett över tre år. Pilarnas färg indikerar kommunens värden i förhållande till övriga kommuner i Sverige.

 • Grön pil, vi ligger över rikssnittet.
 • Gul pil, vi ligger lika med rikssnittet eller att det inte går att jämföra med riket.
 • Röd pil, vi ligger under rikssnittet.
Detta mäter vi Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2014
Nöjd-Medborgar-Index, NMI. Index 0-100 64 63 62 55
Bland de högsta värdena i 2014 års undersökning.
Nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen. 10-gradig skala 6,6 7 6,6 6,6
Utfallet är i nivå med övriga riket. Det innebär att över 80 procent upplever ett gott eller mycket gott bemötande. men trenden är vikande.
Nöjdhet med servicen vid kontakt med kommunen. 10-gradig skala 6,6 6,8 6,5 6,5
Utfallet är i nivå med övriga riket. Över 80 procent upplever ett gott eller mycket gott bemötande, men trenden är vikande.
Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande vid telefonkontakt 80 % 89 % 94 % 86 %
Bland de högsta nivåerna i riket. Tre kommuner har 100 procent. Kungsbacka ligger på 17:e plats i riket.
Möjlighet till information om verksamheten genom personliga möten. 10-gradig skala 6,1 6 6,3 Ingen uppgift
Indexet bygger på att 31 procent svarar mycket bra, 48 procent bra och 21 procent ger oss underkänt. En liten förbättring med inspiration till förbättring.
Möjlighet att framföra synpunkter genom personliga möten. 10-gradig skala 6,1 6,0 6,2 Ingen uppgift
Indexet bygger på att 30 procent svarar mycket bra, 46 procent bra och 24 procent ger oss underkänt.
Hur invånarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet. Index 0-100 48 45 45 41
En bit över medel för riket som förbättrats. Landets kommuner har dock över lag låga betyg.
Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling. Procent av högsta möjliga poäng. 51 % 51 % 69 % 53 %
Vi har gått från att ligga precis över medel till att vara bland de 30 bästa kommunerna.
Hur god kommunens webbinformation är till invånarna. Procent av högsta möjliga poäng. 83 % 87 % 86 % 78 %
Resultatet visar hur lätt det är att hitta efterfrågad information.
Antal inlämnade synpunkter 629 559 897 Ingen uppgift
En positiv utveckling, men inom flera nämndområden behöver systematiken förbättras för att få in synpunkter och vidta åtgärder.
Information om vår tillgänglighet. 10-gradig skala 5,8 6 6 Ingen uppgift
Andelen mycket nöjda är ungefär lika stor som icke nöjda, cirka 25 procent
Efterfrågestyrda öppettider. 10-gradig skala. 6,3 6,2 6,4 Ingen uppgift
Att indexet inte är bättre beror troligen på att förväntan på öppettider ökar.
Andel invånare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar. 59 % 69 % 98 % 82 %
Betydligt bättre resultat än tidigare. De kommuner som har bättre resultat har alla 100 procent och vi ligger på delad andraplats
Andel invånare som får kontakt med handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga. 42 % 42 % 56 % 49 %
Lite över snittet, men lågt resultat i förhållande till hur det borde vara att få kontakt med handläggare, vilket är en stor utmaning för alla kommuner.
Hur trygga känner sig invånarna i kommunen? Index 0-100 65 66 67 61
Kungsbacka har avancerat till en 14:e plats i riket.

 

facebooktwittermail