Mål om företagsvänlig kommun

gul fyrkantKungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun

UTFALL 2012 UTFALL 2013 UTFALL 2014 MÅLVÄRDE 2014
 - 63 63 70
Mätning: Insikt, SKL:s nöjd kund-undersökning. Insikten är förändrad och inte lanserad för 2014 än, varför senast kända utfall tas upp här.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Sedan förra mätningen har flera insatser gjorts för att vi ska närma oss målet. Ökad dialog med näringslivet, utbildningsdagar för bättre service och förståelse för företagens villkor samt de insatser som sker inom Plan & Bygg som kommer att resultera i ett bättre resultat på sikt.

Kommentarer

Kungsbacka är sedan slutet av 2014 en av fyra pilotkommuner som genomför Nöjd kund-undersökningen Insikt löpande.

Genomförda åtgärder:

  • Utbildningsinsatser för enklare och effektivare service till företagen
  • Företagslots med representation från förvaltningar som berörs av företags nyetablering och expansion
  • Etablering av verksamheter har påbörjats vid Äskatorp och planläggning av ytterligare verksamhetsområden startas under 2015
  • Samverkan mellan skola och näringsliv genom konceptet Made by Kungsbacka
  • Sommarlovsentreprenör Kungsbacka
  • Paketering av upphandlingarna för att möjliggöra för små och medelstora företag att lämna anbud till kommunen
  • Dialogen och kommunikationen är väsentligt för ett bra företagsklimat. Några av de insatser som genomförts under året är frukostklubben, dialogmöten tillsammans med företag, politiker och tjänstemän samt det digitala nyhetsbrevet Näringsrikt.

facebooktwittermail