Mål om hälsosamt liv

grön fyrkantAndelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
6,6 7,2 7,2 6,9
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga: ”Föreställ dig den ideala hälsosamma kommunen. Hur nära en sådan idealt hälsosam kommun kommer Kungsbacka?”. 10-gradig skala.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
- 8,1 8,1 8,1
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga: ”Vad tycker du om förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka?”. 10-gradig skala.

Vi har nått målet

Arbetet med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett hälsosamt liv har haft ett brett anslag samtidigt som fokus legat på främjande åtgärder kopplat till individen. Mixen med breda främjande aktiviteter, tillsynsarbete, främjande av utemiljön samt målgruppsanpassade insatser och aktiviteter för både unga och äldre, har bidragit till att vi nått målet. Psykisk ohälsa hos unga tjejer är en fortsatt utmaning trots att vi nått målet.

Kommentarer

  • Äldreomsorgen har arbetat med minskning av olämpliga läkemedel genom läkemedelsgenomgångar och använder kvalitetsregistret Senior Alert för att öka kvaliteten.
  • Flera olika projekt har bidragit till utvecklingsarbetet under året: den hälsofrämjande familjeaktiviteten En frisk generation, LIV-projektet som handlar om individuellt anpassat stöd i livsstilsfrågor på Funktionsstöd, kommunövergripande arbete med friluftsplan och Film som förenar med fokus på ökat samförstånd mellan åldrar, bakgrunder och livsvillkor.
  • På grundskolorna har man bland annat arbetat med jämställdhet i syfte att främja flickors hälsa i syfte att förebygga studieavbrott och frånvaro på gymnasieskolorna arbetar man systematiskt med att tidigt identifiera elever som behöver stöd.
  • Vi har också arbetat med tillsyn av till exempel livsmedel och kemikalier, att skapa goda måltidsvanor hos elever och en hälsofrämjande utemiljö med gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och grönytor.

facebooktwittermail