Mål om bemötande och tillgänglighet

gul fyrkantAndelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
60 60 57 62
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet. Index 0-100.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Vi har gjort betydande satsningar under året för att nå målet, bland annat genom det nya kundcentret Kungsbacka direkt som öppnade i juni. Effekterna har inte slagit igenom fullt ut när medborgarundersökningen genomfördes i början av hösten. Men andra mätningar under senare delen av hösten visar på att effekten börjar märkas och att vi därför tillsammans med övriga insatser ser att vi är på rätt väg. Vårt värde på 57 är som snittet för riket.

Kommentarer

  • Uppstart av det nya kundcentret Kungsbacka direkt, som tar över ansvaret från övriga förvaltningar när det gäller att svara på enklare frågor och att hantera vissa rutinmässiga ärenden. Kungsbacka direkt ska utvecklas vidare med att ta över fler uppgifter och från fler förvaltningar för att förbättra tillgängligheten.
  • Vi har uppdaterat interna anvisningar för tillgänglighet och bemötande i kommunens alla kanaler, samt för hantering av allmän handling.
  • Vi har samordnat kommunens webbplatser för ökad tillgänglighet bland annat genom enhetlig utformning och i högre grad gjort dem tillgängliga för mobila enheter.
  • Inom hemtjänsten infördes under året ett tidsregistreringssystem och nyckelfritt låssystem för att förbättra säkerheten, servicen och tillgängligheten.
  • Fortsatt utveckling av e-tjänster som skapar tillgänglighet för invånaren dygnet runt, exempelvis inom skolan för schemaläggning, barnomsorgsplats, anmälan till kurser inom vuxenutbildningen, och till simskola.
  • Våra skolor arbetar kontinuerligt med att förebygga och motverka mobbning och andra kränkningar.

facebooktwittermail