Mål om ökat inflytande

gul fyrkantAndelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
48 45 45 50
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII. Index 0-100.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Vi har gjort många goda insatser under året, ett arbete som måste fortsätta för att nå målet på 50. Vi kommer i ännu högre grad arbeta med invånarnas möjlighet att påverka de politiska besluten och verksamheternas utformning. Kungsbackas index är ändå bra och bättre än medel för Sveriges kommuner på 41.

Kommentarer

  • Under året var det val till Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommun. Valdeltagandet ökade i båda valen, i valet till Europaparlamentet med hela 4,7 procentenheter. Läs mer om valåret 2014.
  • Vi genomförde flera invånardialoger. Den största dialogen handlade om utvecklingen av Åsa centrum där mellan 400 och 500 synpunkter kom in. Genom att ha en dialog i ett så tidigt skede som möjligt kan fler få insyn och inflytande i processen.
  • Vi har arbetat med att utveckla planerings- och bygglovsprocesserna för att utveckla formerna för deltagande och inflytande, med samråd, dialog och en enkel planprocess med tidiga informationsbrev.
  • Inom skolan har elevers och föräldrars möjlighet att följa utvecklingen ökat sedan vi infört digitala system för dokumentation och information. På många ställen har andra digitala verktyg som bloggar blivit mer etablerade i vårt sätt att kommunicera. Utvecklad information ger också förutsättningar att kunna ha ett mer aktivt inflytande.

facebooktwittermail