Medborgarundersökningen

900px_Uteservering-och-flaggor
Nio av tio invånare kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Kungsbacka får jämna och goda resultat i SCB:s medborgarundersökning, vilket visar på en genomgående hög kvalitet. Precis som tidigare år tycker invånarna att kommunen är bra att bo och leva i. Nio av tio invånare kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Kungsbackas Nöjd-Region-Index, NRI, som är helhetsbetyget för hur nöjd man är med kommunen som en plats att bo och leva i, hamnar på en delad sjundeplats av samtliga 129 kommuner som är med i undersökningen.

Tryggare än medel

Trygghet är ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål och en av aspekterna i undersökningen. När vi tittar historiskt, och även i år, ser vi att känslan av trygghet tenderar att minska ju större kommunen blir befolkningsmässigt.

Genomsnittsvärdet på trygghet för kommuner med 50 000 eller fler invånare ligger i år på index 58, men vi ligger en bra bit över detta på index 67.

Nöjda med servicen

Kungsbackas invånare är generellt sett även mer nöjda med de kommunala verksamheterna än rikssnittet. När invånarna får tycka till om vatten och avlopp hamnar vi på delad tredjeplats och när det gäller renhållning och sophämtning hamnar vi på delad andraplats. Gymnasieskolorna och kulturverksamheten får också väldigt goda resultat.

Snittet för Nöjd-Inflytande-Index, NII, som mäter invånarnas upplevelse av inflytande över kommunens beslut och verksamheter, ligger vi över rikssnittet.

Måste jobba vidare på bemötande och tillgänglighet

När det gäller bemötande och tillgänglighet, som både är prioriterade mål i kommunen och en del av kommunens värdegrund Bitt, ser vi att vi kan bli bättre. Vi ligger ungefär på snittet för riket.

Det pågår flera satsningar för att öka tillgängligheten för kommunens invånare. Bland annat har vi under 2014 öppnat kundcentret Kungsbacka direkt, och för att underlätta för invånarna att utföra sina ärenden oberoende av tid och rum arbetar vi aktivt för att öka antalet e-tjänster.

Öppna svar

Vi fick in ungefär 120 öppna svar i årets undersökning. De flesta öppna svar berörde gång- och cykelvägar, fritid, bostäder, kollektivtrafik, stadsplanering och skola.

Attitydundersökning

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning, där invånarna ger sin bild av hur de uppfattar kommunen och dess verksamheter.

Undersökningen består av tre delar:

  • Nöjd-Region-Index, NRI, som mäter hur det är att bo och leva i kommunen.
  • Nöjd-Medborgar-Index, NMI, som mäter invånarnas betyg på kommunens verksamheter.
  • Nöjd-Inflytande-Index, NII, som mäter vilket inflytande invånarna har i kommunens verksamheter och beslut.

2014 deltog 129 kommuner, det är dessa som utgör snittet för riket. Sedan starten 2005 har 257 kommuner genomfört undersökningen.

Betygsindex kan ligga mellan 0 och 100.

  • Betygsindex under 40 klassas om ej godkänt
  • Betygsindex över 40 klassas som godkänt
  • Betygsindex över 55 klassas som nöjd
  • Betygsindex över 75 klassas som mycket nöjd
Index mellan 0 och 100 Kungsbackas utfall Utfall medel Lägsta utfall Högsta utfall
Nöjd-region-index, NRI 72 61 41 77
Rekommendation 81 65 38 85
Trygghet 67 61 41 82
Arbetsmöjligheter 57 49 29 77
Nöjd-medborgar-index, NMI 62 55 37 68
Bemötande och tillgänglighet 57 57 44 67
Vatten och avlopp 85 78 61 88
Nöjd-inflytande-index, NII 45 41 25 56
Information 59 54 41 67
Påverkan 46 40 26 58
facebooktwittermail