Kommunens kvalitet i korthet

Gert Svensson_Cecilia Fors
Nämnden för Service besökte Kungsbacka direkt och fick lyssna med i november 2014.

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett invånarperspektiv.

Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. För närvarande deltar 225 kommuner. Resultaten kan ge en översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett bra underlag i dialogen med invånarna.

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och samhällsutveckling. Totalt används runt 40 mått i undersökningen.

Så här läser du tabellerna och diagrammen

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Kungsbacka står sig jämfört andra kommuner har vi använt färger för att visa vår placering på varje mått.

  • Mörkgrönt betyder att Kungsbacka tillhör de 25 procent av kommunerna som fått bäst resultat på måttet.
  • Ljusgrönt betyder att Kungsbacka tillhör den näst bästa gruppen.
  • Gult betyder att Kungsbacka tillhör den näst sämsta gruppen.
  • Rött betyder att Kungsbacka tillhör de 25 procent av kommunerna som fått sämst resultat på måttet.

Kungsbacka går framåt i 2014 års undersökning

 

Diagrammet visar Kungsbackas resultat i undersökningen de tre senaste åren. 2014 tillhörde Kungsbacka de 25 procent bästa kommunerna på 23 mått, medan vi tillhörde den sämsta gruppen kommuner på tre mått.

Måtten uppdelade på områden

Tillgänglighet

Mått Vår placering jämfört med andra kommuner
Andel inskickade e-post med en enkel fråga som får svar inom två arbetsdagar grön_fyrkantBästa gruppen
Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga grön_fyrkantBästa gruppen
Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen grön_fyrkantBästa gruppen
Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar grön_fyrkantBästa gruppen
Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum gul_fyrkantNäst sämsta gruppen
Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd gul_fyrkantNäst sämsta gruppen

Trygghet

Mått Vår placering jämfört med andra kommuner
Hur trygga invånarna känner sig i kommunen grön_fyrkantBästa gruppen
Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Antal barn per personal i kommunens förskolor, planerat antal grön_fyrkantBästa gruppen
Antal barn per personal i kommunens förskolor, faktiskt närvarande röd_fyrkantSämsta gruppen

Delaktighet och information

Mått Vår placering jämfört med andra kommuner
Valdeltagande kommunvalet grön_fyrkantBästa gruppen
Hur god kommunens webbinformation är till invånarna grön_fyrkantBästa gruppen
Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling grön_fyrkantBästa gruppen
Hur väl invånarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet grön_fyrkantBästa gruppen

Effektivitet

Mått Vår placering jämfört med andra kommuner
Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan röd_fyrkantSämsta gruppen
Elever som uppnått kravnivån för ämnesproven för svenska, engelska och matematik i årskurs 6, kommunala skolor grön_fyrkantBästa gruppen
Elever som uppnått kravnivån för ämnesproven för svenska och matematik i årskurs 3, kommunala skolor 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet grön_fyrkantBästa gruppen
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Hur effektiva kommunens grundskolor är utifrån kostnad per betygspoäng grön_fyrkantBästa gruppen
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år grön_fyrkantBästa gruppen
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram grön_fyrkantBästa gruppen
Serviceutbud inom särskilt boende för äldre grön_fyrkantBästa gruppen
Snittkostnad per plats för särskilt boende äldreomsorg grön_fyrkantBästa gruppen
Hur nöjda brukarna är med sitt äldreboende gul_fyrkantNäst sämsta gruppen
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten grön_fyrkantBästa gruppen
Kostnad för hemtjänst kr per brukare gul_fyrkantNäst sämsta gruppen
Hur nöjda brukarna är med sin hemtjänst Näst bästa gruppen
Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende gul_fyrkantNäst sämsta gruppen
Andelen ungdomar, 13-20 år, som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ellerutredning gul_fyrkantNäst sämsta gruppen

Samhällsutveckling

Mått Vår placering jämfört med andra kommuner
Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i kommunen grön_fyrkantBästa gruppen
Andel av befolkningen som får försörjningsstöd grön_fyrkantBästa gruppen
Antal nya företag som startas per 1 000 invånare i kommunen grön_fyrkantBästa gruppen
Företagarnas sammanfattade omdöme om företagsklimatet i kommunen.
Ingen mätning gjordes 2014, här redovisas den grupp vi hamnade i 2013.
röd_fyrkantSämsta gruppen
Sjukpenningtalet hos kommunens invånare grön_fyrkantBästa gruppen
Så effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Andelen miljöbilar i kommunens organisation 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Andel inköpta ekologiska livsmedel 15px_kkik_ljusgronNäst bästa gruppen
Hur väl invånarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i grön_fyrkantBästa gruppen

facebooktwittermail