Redovisningsprinciper

Uteserveringar vid Kungsbackaån. Foto:  Hannah Larsson

Kommunens redovisning används som en grund för framtida beslut och när ansvar ska utkrävas. Den ska förmedla en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet. Här nedan beskriver vi de regler som vi följt när vi redovisar resultaten.

Den kommunala redovisningen regleras genom lagen om kommunal redovisning. Den stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska fullgöras enligt god redovisningssed, vilket definieras som praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Lagstiftningen kompletteras med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Kungsbacka kommun följer lagen och rekommendationerna med några undantag. Till exempel räknas upplupen amortering på utlämnade lån inte som kortfristig fordran. De övriga undantagen kan du läsa om under respektive rubrik nedan.

Pensioner

Enligt lagen ska redovisningen av pensionsåtagandet ske enligt blandmodellen, det vill säga att intjänade pensioner före 1998 inte ska redovisas som en skuld utan som en avsättning. Regeringen har 2014 tillsatt en utredning för att se över lagen bland annat när det gäller redovisningen av pensioner.

Boule. Foto: Madeleine ThyrssonKommunens pensionsåtagande redovisas sedan 2007 enligt den så kallade fullfonderingsmodellen, det vill säga att pensioner intjänade både före och efter 1998 redovisas som skuld i balansräkningen. Motiven för fullfondering är att det ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och att de grundläggande principerna om öppen och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Pensionsåtagandet uppfyller de av Rådet för kommunal redovisning, rekommendation 10.2, definierade villkoren för avsättningar, även om denna rekommendation inte omfattar redovisning av pensioner. Det finns en befintlig förpliktelse som en följd av inträffade händelser, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.

Avsättningens storlek baserar vi på KPA Pensions beräkning, gjord enligt RIPS07. Den avgiftsbestämda delen redovisas som kortfristig skuld. Vid utbetalning beräknas ålderspension till förtroendevalda och pensionsförmån till chefspersonal av KPA Pension och ingår i redovisad avsättning.

Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner beräknas och redovisas som ansvarsförbindelse för förtroendevalda, vars uppdrag motsvarar minst 40 procent av heltid. För de som har intjänad pensionsrätt och är under 50 år beräknas en inkomstgaranti under 12 månader, och för de som är över 50 år beräknas visstidspension fram till 65 år. Beräkningen görs brutto utan samordning. Eftersom pensionsförmånen är relaterad till förändringar i basbeloppet görs ingen nuvärdesberäkning.

Avskrivningar

Vi använder nominell metod för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. Huvudprincipen är att avskrivning påbörjas månaden efter att tillgången tas i bruk.

För projekt som pågår över årsskiftet gäller att årets investeringar aktiveras i samband med bokslutet, även om de inte tagits i bruk. Undantag kan göras för större fleråriga investeringar med beloppsgräns om minst 30 miljoner kronor. Nyttjandeperioden bestämmer vi efter en bedömning av hur länge tillgången beräknas användas för sitt ändamål. Som vägledning använder vi Sveriges Kommuner och Landstings skrift om avskrivningstider.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

  • Maskiner och inventarier över 50 000 kronor – 3, 5, 10 år
  • Fastigheter och anläggningar – 20 och 33 år
  • Mark och konst – ingen avskrivning

Komponentavskrivning

Från och med 2012 har komponentavskrivning tillämpats på investeringar i energi­effektivisering. Investeringarna är av olika typ och har bedömts utifrån beräknad livslängd. Det förtydligade kravet på komponentavskrivning i rekommendation december 2012 från Rådet för Kommunal redovisning, RKR, har inte genomförts. Förändringen kommer att genomföras etappvis. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram förslag på indelning i komponenter och beräknade nyttjandeperioder för i första hand nybyggda lokaler och fritidsanläggningar.

Gränsdragning mellan kostnad och investeringar

För gränsdragning mellan investering och drift tillämpar vi att nyttjandeperioden ska överstiga tre år och en beloppsgräns om 50 000 kronor. För gränsdragning mellan investering och underhåll gäller att när en byggdel byts ut i sin helhet eller nyanskaffas redovisas det som en investering. Underhåll definieras som återställande av en byggdel, och redovisas som driftkostnad vid anskaffningen.

Finansiella tillgångar

Under 2014 har kommunfullmäktige fattat beslut om att placerade pensionsmedel ska återlånas i verksamheten. Fondandelarna har därför sålts och kommunen har inte längre några kortfristiga placeringar.

Anläggningstillgångar

Kungsbacka simhall. Foto: Cecilia ForsAnläggningstillgångar har i balansräkningen till och med 2009 tagits upp till anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. Från och med 2010 redovisas investeringsinkomster med avdrag för periodiserade intäkter som långfristig skuld. Periodisering av investeringsinkomster görs över samma tid som motsvarande anläggningstillgång.

Lånekostnader

Vi räknar in lånekostnader i tillgångars anskaffningsvärde. Ränta under byggtid, kreditivränta, tillämpas för projekt över 5 miljoner kronor som pågår under mer än ett kalenderår. Kreditivränta beräknas med samma räntesats, kommunens internränta som 2014 är 2,6 % för både utgifter och inkomster.

Motivet är att internräntan bättre avspeglar kommunens kostnader över tiden och är mer fast än marknadsräntan. Om marknadsräntor skulle användas måste olika räntesatser tillämpas för tillgodohavanden och skulder. Under 2014 har kreditivränta om 0,6 miljoner kronor inräknats i tillgångars anskaffningsvärde.

Bidrag till statlig infrastruktur

Under 2011 har kommunfullmäktige fattat beslut om att lämna bidrag till statlig infrastruktur i samband med byggandet av Åsa station. Bidraget ska upplösas under 25 år. Det preliminärt beräknade bidraget 35 miljoner kronor har betalats ut 2012–2013.
I resultaträkningen har redovisats upplösning av det beslutade bidraget med ett belopp motsvarande en tjugofemtedel på året. Under 2014 har Trafikverket slutredovisat projektet. Den statliga infrastrukturen har slutredovisats till en kostnad om 20 miljoner kronor. Rättelse har gjorts av bidraget och den framtida upplösningen.

Leasing

Kommunens leasingavtal betraktar vi som operationella och de redovisas inte via balansräkningen.

Jämförelsestörande poster

De poster som vi i tilläggsupplysningarna redovisat som jämförelsestörande har bedömts att på ett tydligt sätt påverka jämförelsen med motsvarande poster tidigare år. Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i verksamhetens kostnader.

Sammanställd redovisning – koncernredovisning

Den sammanställda redovisningen om­fattar enbart kommunens och Eksta Bostads AB:s verksamhet. Eksta Bostads AB har 2014 infört komponentavskrivning för samtliga anläggningstillgångar.

Undantagsregeln om företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning har tillämpats för de övriga koncernföretagen, Stiftelsen Tjolöholm, Fastighets AB S:ta Gertrud, HallWan och Kungsbacka Innerstad AB.

facebooktwittermail