Den samlade kommunala verksamheten

Koncernen Kungsbacka kommun består förutom av själva kommunen av koncernföretag, samägda uppdragsföretag och entreprenadföretag. Den här sammanställningen ger en bild av den samlade kommunala verksamheten.

Koncernföretagen

Fastighets AB S:ta Gertrud är ett vilande helägt bolag.

Årsredovisning för Fastighets AB S:ta Gertrud 2014

Eksta Bostads AB ska främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgästerna möjligheter till boendeinflytande. Ekstas innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att tillhandahålla bostäder för alla och att ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Eksta ska samverka med kommunens förvaltningar och vara en resurs i genomförandet av dessa ambitioner. Eksta ägs av kommunen till 100 procent.

Eksta Bostads AB har till uppgift att köpa och sälja fastigheter för att bygga och förvalta bostadshus med hyresrätter. Bolaget kan undantagsvis bygga lokaler där det drivs kommunal verksamhet, kollektiva anordningar som energiproduktionsanläggning och till hyresfastigheterna hörande kommersiella lokaler, samt bygga och sälja bostadsrätter. Eksta producerar även energi till externa kunder i de områden där bolaget har energiproduktionsanläggning för egna fastigheter, och där det är det mest effektiva sättet att ordna energiförsörjningen. Eksta kan också bygga småhus för försäljning.

Årsredovisning för Eksta Bostads AB 2014

Stiftelsen Tjolöholm äger Tjolöholms gods. Kungsbacka kommun är stiftelsens huvudman. Stiftelsens uppdrag är att förvalta och utveckla egendomen till ett västsvenskt turistmål med utgångspunkt i områdets värdefulla natur- och kulturvärden. Stiftelsen Tjolöholms verksamhet består av kultur- och programverksamhet, skötsel av slottsträdgård, park och naturområden, evenemang i egen regi, uthyrning av mark och byggnader, servering till allmänheten samt fest- och konferens-verksamhet.

Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm 2014
Bokslut för Stiftelsen Tjolöholm 2014

Hallwan AB är ett bolag som bildats av kommunerna Kungsbacka, Hylte, Laholm och Halmstad för att ha hand om den frekvens för bredbandskommunikation via radiolänk som Post- och telestyrelsen delat ut. Kungsbacka kommun äger 25 procent av bolaget. Inga väsentliga händelser har skett under året.

Årsredovisning för HallWan AB 2014

Kungsbacka Innerstads AB ägs till 1/3 var av Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB samt Köpmannaföreningen Kungsbacka Innerstad. Syftet är att förvalta och utveckla Kungsbackas innerstad som en socialt levande mötesplats och kommersiellt attraktiv marknadsplats för dem som bor, arbetar, besöker och verkar i innerstaden. Innerstaden ska utvecklas genom att i första hand tillvarata och utveckla sin småskalighet och unika karaktär.

Kommunala uppdragsföretag

De kommunala uppdragsföretagen omfattar enligt Rådet för Kommunal Redovisnings definition samägda företag och entreprenadföretag, där kommunen inte har betydande inflytande, det vill säga har mindre än 20 procent av röstetalen.

De stora uppdragsföretagen i Kungsbacka:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund bildat av kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Kungsbackas andel är 9,05 procent.

Räddningstjänstens verksamhet omfattar bland annat ansvar för räddningstjänsten inom medlemskommunernas geografiska område, att se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder och att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och sotning av fasta förbränningsanordningar uppfylls.

Förbundsstyrelsen har gett förbundsdirektören i uppdrag att utreda eventuell framtida förändring av förbundets medlemsavgiftskonstruktion samt lämna förslag till hanteringsordning och finansieringsmodell vid eventuell anslutning av ytterligare medlemskommuner. Förbundsdirektören har haft ute alternativa modeller på remiss hos medlemskommunerna. Förbundet återkommer med beslut.

Entreprenadföretag

Äldreboende är den verksamhet inom kommunen som har driftsentreprenader. 44 procent av permanenta platser inom äldreboende drivs i entreprenadform.

Aleris AB driver Kolla äldreboende.

Humana AB driver äldreboendet Blåvingevägen 33 i Vallda. Företaget tog över driften av Ekhaga äldreboende den 1 april 2014.

Vardaga tog över driften av Vickans äldreboende den 1 april 2014.

Caretech AB driver mottagning av trygghetslarm sedan 14 april 2014.

Konkurrensprövning och alternativa driftformer

Kommunfullmäktige fastställde 2011 policyn för konkurrensprövning. Policyn ska underlätta för att pröva om det är i egen regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas.

Alternativa driftformer finns i form av kundval, bidragsfinansierad enskild verksamhet och verksamhetsentreprenader. Kundval innebär att kommunen fastställer en kostnad och godkänner leverantörer, som sedan kunden kan välja bland för att utföra tjänsten.

Koncernen Kungsbacka kommun 2014

Koncernföretag Intresseföretag
Miljoner kronor Kungsbacka kommun Eksta Bostads AB Stiftelsen Tjolöholm Fastighets AB S:ta Gertrud Kungsbacka Innerstads AB HallWan AB
Omsättning 4 576 341 20,3 2,1 0,1
Tillgångar 4 673,1 3 236 23,3 0,1 0,4 0,3
Skulder 1 627,4 2 903,9 9,4 0,3 0,2
Eget kapital och obeskattade reserver 1 236,8 285,3 13,8 0,1 0,1 0,1
Årets resultat 179,3 6,3 -0,3 -0,2
Bidrag, tillskott och utdelningar
Ägartillskott Inga givna eller mottagna
Koncern- och driftbidrag -7,8 0 7,2 0,6
Utdelning 1,5 -1,5 0
Kostnader, intäkter och skulder
Försäljning
- Säljare 22 95,3 0,1
- Köpare 95 20,6 1,8
Lån Inga givna eller mottagna
Borgen -2,3 2,3
facebooktwittermail