Exploatering

Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bostads- och verksamhetsområden.

Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år, vilket gör att slutredovisning för många av projekten ligger flera år framåt i tiden. Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger hos Kommunstyrelsen och handläggs på Kommunstyrelsens förvaltning, Planering & Exploatering.

Under 2014 byggdes 415 bostäder, fördelat på 135 hyresbostäder, 150 bostadsrätter och 130 äganderätter.

Miljoner kronor Netto utfall före 2014 Inkomster 2014 Utgifter 2014 Resultat 2014 Nettoutfall till och med 2014
Björkris bostadsområde 18 10 0 28
Kolla parkstad -64 31 -18 -50
Valand 6 54 -9 52 0
Verksamhetsområden -16 4 -1 0 -13
Övriga exploateringsområden 17 0 -20 3 -5
Summa exploateringsredovisningen -38 100 -47 55 -40

 

Björkris

I Björkris exploateras ett bostadsområde med cirka 500 bostäder samt förskola och skola. Området innehåller hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Samtliga kvarter i området är sålda och inflyttning pågår sedan våren 2009. Under 2014 har delar av intäkterna för de sista tomterna kommit in, byggstart för dessa planeras till 2015 och 2016.

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia.  Området kommer att innehålla hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Olika bostadsformer kommer att finnas såsom radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruktur påbörjades hösten 2011 och pågår fortfarande. Första etappen beräknas vara färdig under 2015.

Kvarteret Valand

Kvarteret Valand är en del av projektet Väster om ån som är det hittills största stadsomvandlingsprojektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att byggas ut med bostäder, handel och kontor. Avtal om genomförande och marköverlåtelse av kvarteret Valand har tecknats och kommunen redovisade under 2014 en vinst för markförsäljning i projektet.

Verksamhetsområden

Planering pågår för flera verksamhetsområden bland annat Duvehed, Borgås samt Fjärås Äskatorp.

Övriga exploateringsområden

Övriga områden i kommunen där kommunen planerar för och har startat exploatering är bland annat Tölö Ängar II, Särö centrum och Aranäs etapp 3.

facebooktwittermail