Resultaträkning

Resultaträkningen sammanfattar årets kostnader och intäkter, och visar årets resultat samt hur det egna kapitalet förändrats.

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
Not Budget 2014 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2014
Verksamhetens intäkter 1 805 733 790 921 983
Jämförelsestörande intäkter 3 0 149 55 153 56
Verksamhetens kostnader 2 -4 412 -4 203 -4 314 -4 264 -4 374
Avskrivningar 4 -231 -199 -229 -241 -293
Jämförelsestörande nedskrivningar mm 3 0 -18 0 -18 0
Verksamhetens nettokostnader   -3 838 -3 538 -3 698 -3 449 -3 628
Kommunalskatt 5 3 721 3 609 3 723 3 609 3 723
Generella statsbidrag och utjämning 6 168 201 169 201 169
Finansiella intäkter 7 15 10 18 10 17
Finansiella kostnader 8 -53 -39 -33 -119 -118
Jämförelsestörande kostnader 3 -147 -147 0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto   13 96 179 105 163
Uppskjuten skatt 0 0 -1 -2
Årets resultat   13 96 179 104 161

 

facebooktwittermail