Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar hur vi har finansierat vår verksamhet och hur kommunens rörelsekapital förändrats.

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
Not Budget 2014 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2014
Den löpande verksamheten
Årets resultat 13 96 179 104 161
Justering för av- och nedskrivningar 226 218 230 261 295
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar 125 -50 125 -50
Justering för övriga poster som inte påverkar likviditeten -11 -2 0 4 4
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital   228 437 359 494 409
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager -1 -97
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 15 11 15 31 13 143
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 23 36 25 41 -145
Kassaflöde från den löpande verksamheten   239 487 415 451 408
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar -2 -2
Investering i materiella anläggningstillgångar -665 -476 -722 -941 -884
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 2 2 2 2
Investeringsinkomster 22 112 33 112 33
Förändring finansiella anläggningstillgångar 12 10 3
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -665 -352 -689 -824 -851
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 425 0 476 154
Amortering av skuld 21 0 -50
Förändring långfristiga fordringar 13 1 0 1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   425 1 -50 477 154
Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur 14 0 0 15 0 15
Kassaflöde
Årets kassaflöde -1 136 -309 104 -275
Likvida medel vid årets början 416 552 492 596
Likvida medel vid årets slut 17   552 243 596 322

 

facebooktwittermail