Balansräkning

Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Under rubriken Tillgångar visas hur kapitalet använts. Rubrikerna Eget kapital, Avsättningar och Skulder visar hur kapitalet anskaffats.

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
Not 2013 2014 2013 2014
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 2 2
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 113 3 573 5 915 6 483
Maskiner och inventarier 358 389 540 560
Summa materiella anläggningstillgångar 11 3 471 3 962 6 455 7 043
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 12 61 61 12 12
Långfristig utlåning 13 14 14 15 15
Summa finansiella anläggningstillgångar   75 75 27 27
Bidrag till statlig infrastruktur 14 32 16 32 16
Omsättningstillgångar
Förråd 4 4 6 6
Fastigheter för försäljning 16 38 40 145 40
Fordringar 15 363 331 372 334
Placeringar 17 306 0 305 0
Kassa och bank 17 247 243 291 322
Summa omsättningstillgångar   958 618 1119 702
Summa tillgångar   4 536 4 673 7 633 7 790
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat 96 179 104 163
Övrigt eget kapital 18 961 1 057 1 139 1 250
Summa eget kapital   1 057 1 237 1 243 1 413
Avsättningar
Pensioner inklusive särskild löneskatt 19 1 842 1 796 1 842 1 796
Övriga avsättningar 20 17 13 17 13
Avsättning för skatter 0 52 47
Summa avsättningar   1 859 1 809 1 911 1 856
Skulder
Långfristiga skulder 21 650 600 3 158 3 312
Investeringsinkomster, periodiseras 22 227 260 227 260
Kortfristiga skulder 23 743 767 1 094 949
Summa skulder   1 620 1 627 4 479 4 521
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   4 536 4 673 7 633 7 790
Soliditet 23,3% 26,5% 16,3% 18,1%
Panter och ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 24 2 223 2 412 72 74
Övriga säkerheter och panter 0 0 1 088 1 025
Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten 18 17 18 17
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner, 4 personer 12 14 12 14
Förvaltade stiftelsers kapital 35 41 35 41

 

facebooktwittermail