Vatten och avlopp

Vatten och avlopp redovisar ett resultat före bokslutsdisposition på -6,1 miljoner kronor. Ett underskott var budgeterat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott. Underskottet blev dock 2,1 miljoner högre än budgeterat. Detta beror bland annat på minskade intäkter på grund av att anslutningsintäkter kommer när anslutningar är färdiga.

Kullaviks reningsverk är färdigbyggt och intrimning av processen pågår. VA-saneringar har genomförts, framför allt i Lerkil.

Upplösning av Lerkilsfonden har skett med 3,8 miljoner kronor, vilket motsvarar de kapitalkostnader man haft för reningsverket under 2014.

Resultaträkning

Miljoner kronor Not Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 1 107,4 114,3 117,7 121,7
Personalkostnader -31,1 -32,7 -33,7 -33,3
Övriga kostnader 2,3 -57 -57,4 -61,6 -59,7
Kapitalkostnader 3 -15,1 -24,1 -28,9 -34,8
Resultat före avsättning 4,2 0 -6,5 -6,1
Avsättning för Lerkil fond 0 5,5 6,3 3,8
Resultat före bokslutsdisposition   4,2 5,5 -0,2 -2,2
Förändring fordran/skuld till VA-abonnenter -4,2 -5,5 0,2 2,2
Årets resultat 4 0 0 0 0

Balansräkning

Miljoner kronor Not 2013 2014
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 403,3 517
Maskiner och inventarier 13,2 15
Pågående investeringar 54,1 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 470,6 532,2
Omsättningstillgångar
Förråd 4,3 4,2
Fordringar 6 31,2 28
Osäkra fordringar -1,1 -1,2
Summa omsättningstillgångar 34,4 31
Summa tillgångar 505 563,2
Avsättningar och skulder
Avsättningar
Lerkil fond 7 3,8 0
Summa avsättningar 3,8 0
Skulder
Långfristig skuld, anslutningsavgifter 127,5 151,5
Långfristig skuld, till kommunen 362,2 405,7
Kortfristiga skulder 8 16,1 13,9
Skuld till VA-abonnenter 9,5 7,3
Summa skulder 515,6 578,4
Summa avsättningar och skulder 505 563,2

 

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Inkomster 29,6 28,4 38,4 29,1
Utgifter -106,1 -89,7 -127,5 -87,5
Netto -76,4 -61,3 -89,1 -58,5
Årsbudget -147 -80 122,2 85,8
Årets resultat/avvikelse 70,6 18,7 33,1 27,3

 

Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 27,3 miljoner kronor. Detta beror främst på förseningar i tre projekt:

  • Kullaviks reningsverk visar ett överskott på 7,1 miljoner som kommer att användas nästa år för att slutföra projektet
  • överföringsledning Gällinge visar ett överskott på 4 miljoner, även detta projekt kommer att slutföras 2015
  • reservvatten från Mölndal har påbörjats och kommer att fortsätta 2015. Överskottet på 11,6 miljoner kronor beror på att tillståndsprocessen dragit ut på tiden.
facebooktwittermail