Not 5, materiella anläggningstillgångar

Miljoner kronor 2013 2014
Anläggningar vatten och avlopp
Ingående bokfört värde 330,2 423,9
Nyanskaffningar 91,7 115
Årets avskrivningar -18,6 -21,9
Utgående bokfört värde 403,3 517
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 13,4 14,4
Nyanskaffningar 1 2
Årets avskrivningar -1,2 -1,4
Utgående bokfört värde 13,2 15
Pågående investeringar
Ingående bokfört värde 5,3 0
Nyanskaffning 49 0
Årets avskrivningar -0,2 0
Utgående bokfört värde 54,1 0
Summa materialla anläggningstillgångar 470,6 532,2
facebooktwittermail