Renhållning

Renhållning redovisar för 2014 ett underskott före bokslutsdisposition på -5,5 miljoner kronor. Ett underskott var budgeterat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott, men underskottet blev 3,3 miljoner lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på en engångsintäkt på 5,4 miljoner för en omlastningsstation från Renova i samband med att kommunen bytte entreprenör.

Intäkterna i övrigt går neråt. Detta beror på att andelen matavfallsabonnenter ökat och nu är uppe i cirka 80 procent mot beräknade 65 procent. Varje matavfallsabonnent får en lägre avgift på cirka 800 kronor.

Verksamhetens kostnader har varit något högre jämfört med budget, främst beroende på entreprenörsbytet från Renova till Ragnsells som gav extra kostnader i upphandlingen och övergången.

Resultaträkning

Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 53,1 48,2 42,6 46,5
Personalkostnader -2,5 -2,5 -2,3 -1,5
Övriga kostnader -47,2 -48,2 -47,3 -49,2
Kapitalkostnader -0,8 -0,9 -0,9 -1,2
Resultat före bokslutsdisposition 2,7 -3,3 -7,9 -5,5
Överfört till ackumulerat resultat -2,7 3,3 7,9 5,5
Årets resultat 0 0 0 0

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Inkomster 0 0 0 0
Utgifter -1,6 -2,4 -1,7 -1
Netto -1,6 -2,4 -1,7 -1
Årsbudget -3 -2,1 -11 -1,7
Årets resultat/avvikelse 1,4 -0,3 9,3 0,7

Under 2014 har vi investerat i nya glascontainrar, ny våg till Barnamossen och containrar till Klovsten. Renhållningen hade ingen investeringsbudget under 2014 utan fick ta av de skattefinansierade löpande investeringarna för att kunna lösa de akuta problemen.

facebooktwittermail