Kungsbacka bredbandsnät

Kungsbacka bredbandsnät redovisar för 2014 ett resultat före bokslutsdisposition på 0,4 miljoner kronor, vilket gör det möjligt att minska tidigare års ackumulerade underskott. Enligt budgeten skulle 2014 års överskott vara 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen från budgeten är därmed negativ med 0,1 miljoner. Avvikelsen beror framför allt på att kostnaderna varit lägre än budgeterat. Vi har ersatt radiolänkar med fiber, vilket ger en besparing på grund av lägre driftskostnader för fiber. Intäkterna har ökat på grund av att fler har anslutit sig till bredbandsnätet.

Under 2011 flyttades Kungsbacka bredbandsnät till nämnden för Teknik och redovisades då som en del av den skattefinansierade verksamheten. Från och med 2012 redovisas verksamheten som en avgiftsfinansierad verksamhet.

Resultaträkning

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 7,9 11,1 11,5
Personalkostnader -0,8 -1,3 -1
Övriga kostnader -4,9 -5,5 -5,8
Kapitalkostnader -3,2 -4 -4,3
Resultat före bokslutsdisposition -1 0,2 0,4
Överfört till ackumulerat resultat 1 -0,2 -0,4
Årets resultat 0 0 0

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Inkomster 1,4 2,3 3,3
Utgifter -14,8 -14,7 -22,7
Netto -13,4 -12,4 -19,4
Årsbudget -17,7 -17,3 -18,9
Årets resultat/avvikelse 4,3 5 -0,5

Avvikelsen mot budget beror på den stora utbyggnaden av fibernät som kommit igång i flera villaområden, bland annat i Vallda och Frillesås. Inkomsternas underskott beror på att man börjat med flera stora jobb under hösten och vintern och dessa intäkter kommer under 2015 när jobben är färdiga.

facebooktwittermail