En attraktiv arbetsgivare

En attraktiv arbetsgivare

900px_attraktiv
I februari var Kungsbacka kommun på Charm-mässan på Chalmers.

Kungsbacka växer och rekryteringsbehoven är stora, samtidigt som konkurrensen om kompetensen ökar. Under 2014 fortsatte därför arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och stärka vårt arbetsgivarmärke. Vi har träffat, intervjuat och visat upp yrkesambassadörer från våra verksamheter och erbjudit praktikplatser och studentuppdrag inom de olika verksamheterna.

Flera av kommunens verksamheter känner av konkurrensen och har arbetat mycket under året för att sticka ut ur mängden.

  • Vård- och omsorgsförvaltningarna har känt av trenden att det är allt färre som väljer att utbilda sig inom området. Det har varit svårt att hitta utbildad personal, och också svårt att hitta sommarvikarier. Förvaltningarna för Funktionsstöd, Gymnasie & Vuxenutbildning och Äldreomsorg har därför samarbetat för att nå nya potentiella medarbetare.
  • Skolverksamheterna arbetar aktivt för att rekrytera och behålla medarbetare. Man har också fortsatt arbetet med att höja kompetensen genom införande av karriärtjänster, säkerställande av lärarbehörighet och utbildningar för medarbetarna.

I samhället i stort syns åter en trend som innebär ökad sjukfrånvaro. Framför allt är det den ökade sjukfrånvaron bland kvinnor som är ett problem och som därmed blivit en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna.

Läs mer om sjukfrånvaron i kommunen.

Från och med 1 januari 2014 blev det möjligt för medarbetarna i kommunen att köpa årskort för Västtrafik eller Hallandstrafiken mot nettolöneavdrag. Det innebär att kostnaden för årskortet betalas av på tio månader genom ett avdrag på lönen efter skatt.

Goda resultat i medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten som gjordes under våren 2014 visade på små skillnader jämfört med 2012. Det är genomgående goda resultat som visar att medarbetarna generellt är nöjda med Kungsbacka kommun som arbetsgivare. Både motiverad medarbetarindex, MMI, och index för ledarskap ökade. Svarsfrekvensen ökade till 83 procent, en siffra som visar ett stort engagemang från medarbetarna.

Faktorn arbetsbelastning visar ett något bättre resultat jämfört med 2012, men sticker ut som ett svagt område om man jämför med övriga faktorer. Förvaltningarna har arbetat med resultaten och tagit fram handlingsplaner med prioriterade områden.

Många vill jobba i Kungsbacka

Under 2014 hade vi ute 795 platsannonser, jämfört med 666 under 2013 och 630 under 2012. Totalt fick vi in 17 670 ansökningar till dessa annonser. Av platsannonserna gällde 490 tillsvidaretjänster, 273 tidsbegränsade tjänster och 32 gällde sommarjobb.

Hur populära de olika tjänsterna är varierar, men det har varit en utmaning att nå nya medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna. Ett samarbete mellan förvaltningarna för Gymnasie & Vuxenutbildning, Äldreomsorg, Funktionsstöd och kommunens HR-avdelning startade för att arbeta fram svar på utmaningarna.

Fler fick önskad sysselsättningsgrad

Nedim Kirlic är fritidsassistent på förvaltningen för Fritid & Folkhälsa.
Nedim Kirlic är fritidsassistent på förvaltningen för Fritid & Folkhälsa.

Arbetet med att erbjuda medarbetare den sysselsättningsgrad de önskar har intensifierats under året. Målet är att de medarbetare som vill ska få möjlighet att jobba heltid.

Vi tog fram en handlingsplan för införandet och satte upp målvärden för andelen heltider. 2017 ska antalet heltider vara 80 procent. Förvaltningarna för Äldreomsorg, Funktionsstöd och Service har setts som prioriterade och har arbetat tillsammans för att ta fram strategier.

Hel- och deltider

Procent av medarbetarna

Visa som tabell

Hel- och deltider 2012 2013 2014
Medarbetare med heltid 67 % 68 % 70 %
Kvinnor med heltid 63 % 64 % 66 %
Män med heltid 86 % 87 % 87 %
Medarbetare med deltid 33 % 32 % 30 %
Kvinnor med deltid 37 % 36 % 34 %
Män med deltid 14 % 13 % 13 %

Medarbetarna i Kungsbacka

Thomas Bengtsson är kommunarkivarie på Kommunstyrelsens förvaltning (KSF).
Thomas Bengtsson är kommunarkivarie på Kommunstyrelsens förvaltning (KSF).

Kommunen hade 6228 anställda 2014. Det är 48 fler än 2013. Den genomsnittlige anställde är en kvinna på 45 år med en sysselsättningsgrad på 91 procent.

Antal anställda per förvaltning

 

Visa som tabell

Förvaltning Antal anställda 2014 Antal anställda 2013
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Fritid & Folkhälsa 104 50 54 106 55 51
Funktionsstöd 667 584 83 631 560 71
Förskola & Grundskola 2 506 2 184 322 2 534 2 223 311
Gymnasie & Vuxenutbildning 538 330 208 544 337 207
Individ & Familjeomsorg 172 150 22 162 137 25
Kommunstyrelsens förvaltning 44 34 10 42 30 12
Kultur & Turism 67 46 21 67 48 19
Miljö & Hälsoskydd 38 27 11 33 26 7
Plan & Bygg 56 32 24 54 35 21
Service 787 608 179 731 582 149
Teknik 125 39 86 128 45 83
Äldreomsorg 1 124 1 051 73 1 164 1 091 73
Totalt 6 228 5 135 1 093 6 180 5 129 1 051

Åldersfördelning

Visa som tabell inklusive 2012 och 2013

Åldersfördelning medarbetare 2012 2013 2014
Yngre  än 30 år 11 % 11 % 11 %
30 – 39 år 22 % 21 % 21 %
40 – 49 år 29 % 30 % 30 %
50 – 59 år 26 % 27 % 27 %
60 år och äldre 12 % 11 % 11 %