Stöd och omsorg

Trygghetslarmen blir digitala

Digitalt trygghetslarm 480x320 Madeleine_Thyrsson
Trygghetslarmen i kommunen har blivit digitala.

Kommunen har bytt ut samtliga trygghetslarm till digitala larm under 2014. Det innebär ett säkrare larm som är lika lätt att använda som det gamla. De digitala larmen kopplas istället via bredbandsnätet eller mobilnätet och gör tekniken säkrare. Dessutom går det lättare att kontrollera att de digitala larmen fungerar.

Säker identifiering och hantering av känslig information

År 2014 började all legitimerad personal inom kommunen att använda Siths-kort.
År 2014 började all legitimerad personal inom kommunen att använda Siths-kort.

Siths-kort används av samtlig legitimerad personal inom förvaltningarna för Funktionsstöd och Äldreomsorg. Korten används för att elektroniskt läsa journaluppgifter från olika vårdgivare och fungerar som ett personligt ID-kort med elektroniska legitimationer som möjliggör en säker identifiering och hantering av känslig information. Siths är en nationell standard och en förutsättning för att kunna använda säkra IT- tjänster inom ett flertal områden inom hälso- och sjukvården.

Bättre vård i livets slutskede

Bättre vård i livets slut.
Bättre vård i livets slut.

Användningen av de nationella kvalitetsregistren har under 2014 ökat i verksamheten. Palliativa registret används i den kommunala hemsjukvården. Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.

Äldres behov i centrum

Nämnden för Äldreomsorg har beslutat att införa äldres behov i centrum, ÄBIC, som är en arbetsmodell utifrån en vägledande rekommendation från Socialstyrelsen.
Nämnden för Äldreomsorg har beslutat att införa äldres behov i centrum, ÄBIC, som är en arbetsmodell utifrån en vägledande rekommendation från Socialstyrelsen.

Nämnden för Äldreomsorg har beslutat att införa modellen Äldres behov i centrum. Modellen är ett behovsinriktat arbetssätt där den äldres egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföringen lyfts fram och målsättningen med stödet blir tydligare. Målet är att bedömning och arbetssätt ska bli mer likvärdig inom alla kommuner i Sverige. Med Äldres behov i centrum får också den äldre och hens närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet.

Nytt boende i Anneberg för ensamkommande

Under första veckan i september 2014 började barnen flytta in i boendet för ensamkommande barn och unga i Anneberg.
Under första veckan i september 2014 började barnen flytta in i boendet för ensamkommande barn och unga i Anneberg.

Ett boende för ensamkommande barn och ungdomar har öppnat i Anneberg. Totalt finns det nio platser på boendet. Sju personer är anställda för att jobba där. Två av dem är i tjänst dygnet runt. Boendet har en etablerad kontakt med Älvsåkersskolan och även med lokala föreningar.

Nytt boende med särskild service

I nybyggda Kolla Parkstad har förvaltningen för Funktionsstöd startat upp ett boende med särskild service för unga vuxna.
I nybyggda Kolla Parkstad har förvaltningen för Funktionsstöd startat upp ett boende med särskild service för unga vuxna.

I nybyggda Kolla Parkstad har förvaltningen för Funktionsstöd startat upp nya boenden med särskild service för unga vuxna med funktionsnedsättning. Det ena boendet är en gruppbostad med sex lägenheter, och det andra är en servicebostad med nio servicelägenheter.

Kostnadsfördelning Funktionsstöd

Funktionsstöds verksamhet kostade 435 miljoner kronor under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Kostnadsfördelning Äldreomsorg

Förvaltningen för Äldreomsorgs verksamhet kostade 812 miljoner under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Kostnadsfördelning Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorgs verksamhet kostade 240 miljoner kronor under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Nyckeltal Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2013
Individ- och familjeomsorg, kostnad i kronor per invånare, kronor 2 314 2 252 2 454 3 940
Försörjningsstöd, kostnad i kronor per invånare 611 591 533 1 433
Barn och ungdom, kostnad i kronor per invånare 0-20 år 3 324 3 166 3 400
Vuxen, kostnad i kronor per invånare över 21 år 403 342 414
Andel personer av befintlig befolkning med insats/stöd 5,6 % 4,7 % 4,8 %
Andel barn och ungdomar i befolkningen med insats/stöd 4,9 % 4,5 % 5 %
Andel vuxna av befolkningen med insats/stöd 1,7 % 1,5 % 1,2 %
Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd 2,8 % 2,5 % 2,2 % 5,7 %
Genomsnittlig bidragstid för vuxnas försörjningsstöd, antal månader 5,4 5,6 5,5 6,6

Framtidens hemsjukvård

Framtidens hemsjukvård är ett nytt samarbetsprojekt mellan Region Halland och de halländska kommunerna. Projektet har beslutat om en gemensam överenskommelse om hur hemsjukvården i Halland ska organiseras från 2015. Överenskommelsen innebär att kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården från Region Halland. Detta innebär flera förändringar vilket kommer att ställa andra krav på den kommunala hemsjukvården.

Den nya överenskommelsen träder ikraft under 2015. Till denna överenskommelse har en ny nämnd med ansvar för kvalitetsuppföljning och utveckling kopplats.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Alla som utsätts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. En ny föreskrift om våld i nära relationer kom under 2014. Föreskriften beskriver vilket ansvar som åligger kommunen och att det ska finnas tydliga rutiner vid misstanke om våld i nära relationer.

Äldreomsorgen har tillsammans med förvaltningen för Funktionsstöd & förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tagit fram en riktlinje för att öka kunskapen kring våld i nära relationer och stödja chefer och personal i hanteringen.

Kommunövergripande samarbete kring ensamkommande

I Kungsbacka har vi idag 66 ensamkommande barn och ungdomar registrerade. Totalt har Kungsbacka kommun tagit emot 85 barn. Som situationen ser ut i världen antas denna siffra öka.

Ett samordningsarbete mellan förvaltningarna Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning och Individ & Familjeomsorg för att hantera integration, optimering av tillgängliga resurser och hantering av kontakterna med Migrationsverket har upprättats.

Film om tre ensamkommande ungdomar och deras resa till Sverige

Fler bostäder med särskild service behövs

Bostadsmarknaden påverkar möjligheten till ett eget boende för personer med funktionsnedsättning.  Den enskilde skulle kunna klara ett eget boende med särskild service om bostäder fanns. I de fall en person efter ett antal år i bostad med särskild service bedöms kunna klara ett ordinärt boende med till exempel boendestöd finns inget boende att flytta till. En situation som innebär att det inte förekommer någon rörlighet i våra bostäder med särskild service, liksom att den enskilde inte får möjlighet att utvecklas på bästa sätt.