Miljö

Nya e-tjänster

Nya e-tjänster och minskade telefonsamtal för Miljö & Hälsoskydd.
Nya e-tjänster och minskade telefonsamtal för Miljö & Hälsoskydd.

Kungsbacka 2020 har inneburit flera förändringar för Miljö & Hälsoskydd. Införandet av Kungsbacka direkt i juni tog mycket kraft under våren, men har under senare delen av året börjat märkas genom minskad mängd telefonsamtal. Informationsflödet har ändrat sig, många processer har kartlagts och de första e-tjänsterna infördes i december.

Miljö & Hälsoskydd behövde högre skattefinansiering

Det gjordes en behovsutredning som blev klar vid årsskiftet 2013/2014. Den visade att personalstyrkan behövde förstärkas. I början på 2014 gjordes också en utredning av precis vad tiden går åt till, baserat på bland annat taxan, riskklassningen ger ett antal tillsynstimmar som resultat, och tidsskrivningen. Resultatet visade tydligt att det behövdes en högre skattefinansiering om inte verksamheten skulle behöva ändras på ett sätt som, förutom att det var föga realistiskt, inte var förenligt med en företagsvänlig kommun eller BITT. Resultatet blev en ökad ram för 2015 och därmed kunde 2014 ägnas åt att bygga upp resurser för att utföra de arbetsuppgifter som åligger nämnden.

Kostnadsfördelning Miljö & Hälsoskydd

Miljö & Hälsoskydds verksamhet kostade 20 miljoner kronor under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Så påverkade omvärlden oss

Måluppfyllelsen av miljömålen har analyserats och en hel del tänkande har gjorts om framtagande, förankring och uppföljning av de nya miljömål som ska tas fram under 2015.

900px_Avloppsinventering
Under 2014 fick Kungsbacka i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att skriva en nationell handledning för tillsyn av enskilda avlopp.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har kommit igång med sin verksamhet. Under 2014 fick vi ett prestigefullt uppdrag från HaV som går ut på att skriva en nationell handledning för tillsyn av enskilda avlopp. Dessutom drivs ett par projekt på HaV-medel som rör enskilda avlopp, ett om vacuumtoaletter ur ett kundperspektiv och ett om minireningsverk.