Bygga, bo, trafik och parker

Startat nya utvecklingsprojekt

900px_PoB_DSC_3267
Emma är bygglovhandläggare på förvaltningen för Plan & Bygg.

Med fokus på insyn, tillgänglighet, delaktighet, inflytande och bemötande har vi startat två stora utvecklingsprojekt; genomlysning av bygglovsprocessen och projektet Hållbar samhällsplanering. Båda ska öka smidighet och genomströmning i ärendehanteringen, säkerställa ett kundorienterat bemötande och arbetssätt, skapa transparens i handläggningsprocesser, utjämna arbetsfördelning och arbetsbelastning, samt utnyttja kommunens och privata aktörers resurser på ett effektivt sätt.

Nytt översvämningsskydd längs Kungsbackaån

Kungsbacka kommun har byggt ett översvämningsskydd längs med Kungsbackaåns östra sida, vid Strandgatan mellan Borgmästaregatan och slutet av Strömgatan.
Kungsbacka kommun har byggt ett översvämningsskydd längs med Kungsbackaåns östra sida, vid Strandgatan mellan Borgmästaregatan och slutet av Strömgatan.

Hösten 2014 invigdes ett nytt översvämningsskydd längs Kungsbackaån, från Borgmästarbron till Signeskulle. En 590 meter lång vall bildar ett permanent skydd mot höga vattennivåer. Skyddet bidrar även med att utveckla å-rummet och föra staden närmare vattnet.

Utbyggt avloppsreningsverk i Kullavik

Nya Kullaviks reningsverk.
Nya Kullaviks reningsverk.

Utbyggnaden av reningsverket i Kullavik blev klar 2014. Reningsverket kommer att kunna rena avloppsvatten för totalt 20 000 personer vilket är dubbelt så många som idag.

Bakgrunden till utbyggnaden, som påbörjades i september 2012, är att delar av Kullavik, Bukärr och Särö är så kallade utvecklingsområden. Det innebär att man kan förvänta sig en framtida utbyggnad av bostäder inom området. Dessutom finns det flera områden i Kullavik där en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp bedöms angeläget av hälso- och miljöskäl.

Förändringar inom telefoni och tillgänglighet

Vi ska göra vardagen enklare för invånarna och öka vår tillgänglighet.
Vi ska göra vardagen enklare för invånarna och öka vår tillgänglighet.

Kungsbacka direkt har inneburit en del förändringar för Plan & Bygg och Teknik. Inför övergången till kundcentret Kungsbacka direkt gjordes en del förändringar av vår telefoni och tillgänglighet för att så smidigt som möjligt kunna lämna över den första kundkontakten till det nya kundcentret. Det har nu visat sig genom att antalet telefonsamtal har minskat.

Vi har ett fortsatt utvecklingsarbete som pågår både för Plan & Bygg och Teknik tillsammans med Kungsbacka direkt för att öka tillgängligheten och upplevelsen av ett bra bemötande.

Nya detaljplaneprojekt är klara

Byggandet av Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia.
Byggandet av Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia.

Under året färdigställdes ett flertal stora detaljplaneprojekt, bland annat för bostadsområdet Björkris, Kolla Parkstad, Valand och Tölö ängar 2.

Läs mer om kommunens exploateringsverksamhet

Björkris

I Björkris exploateras ett bostadsområde med cirka 500 bostäder samt förskola och skola. Området innehåller såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter. Samtliga kvarter i området är sålda och inflyttning pågår sedan våren 2009.

Mer ska byggas
Ytterligare tre kvarter ska byggas i Björkris. Byggherre för kvarter I och L, där runt 100 bostäder i flerbostadshus och åtta bostäder i småhus ska byggas, är Fagrabo AB. Byggstart beräknas till hösten 2015.

I kvarter F ska Trollängen bygga 24 hyresbostäder, med byggstart under 2015.

Aktuella projekt – Björkris

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia med totalt 1 100 bostäder.

Området kommer att innehålla hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Olika bostadsformer kommer att finnas såsom radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruktur påbörjades hösten 2011 och pågår fortfarande. Första etappen beräknas vara färdig under 2015.

Aktuella projekt – Kolla Parkstad

Valand

Kvarteret Valand är en del av Väster om ån som är det hittills största stadsomvandlingsprojektet i Kungsbacka. Målet är att skapa en ny stadsdel som knyter samman Kungsbacka torg och Kungsmässan. Totalt innehåller planen möjligheter för 250-300 bostäder, varav hälften hyresrätter, 4 000 kvadratmeter handel och 10 000 kvadratmeter kontor samt 730 parkeringsplatser.

Aktuella projekt – Etapp 1 Valand

Tölö ängar 2

Tölö ängar 2 är beläget utmed Hällingsjövägen och omfattar cirka 15 hektar. Det finns möjlighet att bygga 230 bostäder fördelat på flerbostadshus, kedjehus, radhus samt friliggande villor. Minst en tredjedel av bostäderna ska vara hyresrätter. Byggstart är under våren 2015.

Aktuella projekt – Tölö ängar etapp 2

 

Nya gång- och cykelvägar

Kungsbacka kommun är en av de kommuner i Västsverige som bygger flest nya gång- och cykelvägar.
Kungsbacka kommun är en av de kommuner i Västsverige som bygger flest nya gång- och cykelvägar.

Nya gång- och cykelvägar har byggts längs med Valldavägen mellan Lunnavägen och Smarholmsvägen samt längs Lerkilsvägen. Även en ny gång- och cykelväg har byggts utmed Stora Bäcksleden i Varla.

Många väljer bredband

Kungsbacka Bredbandsnät är ett kommunägt nät av fiberkabel för datakommunikation.
Kungsbacka Bredbandsnät är ett kommunägt nät av fiberkabel för datakommunikation.

Kungsbacka Bredbandsnät har påbörjat villaanslutningar och under året har 700 villor och 29 företag anslutits till Kungsbacka Bredbandsnät.

Kostnadsfördelning Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens verksamhet kostade 36 miljoner kronor under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Kostnadsfördelning Teknik skattefinansierat

Tekniks skattefinansierade verksamhet kostade 132 miljoner kronor under 2014. Fördelningen till olika verksamheter beskrivs i diagrammet.

Nyckeltal Plan & Bygg

Plan & Bygg Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2013
Beviljade bygglov, antalet nya en- och tvåbostadshus 134 152  233
Beviljade bygglov för verksamheter (nybyggnad) 10 12 12
Beviljade bygglov, antalet lägenheter i flerbostadshus 242 225 240
Handläggningstid för bygglov, en- och tvåbostadshus 4 8 6
Husutstakningar 213 239 217
Nybyggnadskartor 65 88 104
Upprättade detaljplaner 1 3 5
Upprättade detaljplaner med enkelt planförfarande 15 20 15
Handläggningstid mindre än eller lika med 9 veckor 89 % 82 % 78 %
Upphävda beslut i bygglovsärenden 21 % 35 % 34 %

En mer rättssäker ärendehantering och handläggning

Trenden att plan- och bygglagen ändras regelbundet och med större frekvens än tidigare skapar en osäkerhet i vissa bedömningar då det inte finns erfarenhet och rättsfall att grunda besluten på. Under 2014 har förvaltningen för Plan & Bygg tillsammans med Teknik anställt en jurist, detta för att säkra en rättssäker ärendehantering och handläggning.

Ett Kungsbacka

Stora planerade infrastrukturprojekt i vårt närområde driver på den mycket goda arbetsmarknad som finns för medarbetare på Plan & Bygg och Teknik. Under året har satsningar gjorts på viktiga yrkesgrupper för att visa att Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare. Under året har vi arbetat med medarbetarskap och kulturutveckling med utgångspunkt i kommunuppdraget Ett Kungsbacka, och ska under de kommande åren arbeta vidare med glada medarbetare ger nöjda kunder.