Prioriterade mål och direktiv

Inledning

900px_Kungsbackaflagga

Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om ett antal prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad kommunens verksamheter ska uppnå och kan ses som den övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet.

Direktiv är kommunfullmäktiges sätt att exakt beskriva en uppgift som ska utföras av en nämnd under ett eller två år.

Måluppfyllelse 2014

Det fanns 16 prioriterade mål under 2014.

Mål om ökat inflytande

gul fyrkantAndelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
48 45 45 50
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII. Index 0-100.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Vi har gjort många goda insatser under året, ett arbete som måste fortsätta för att nå målet på 50. Vi kommer i ännu högre grad arbeta med invånarnas möjlighet att påverka de politiska besluten och verksamheternas utformning. Kungsbackas index är ändå bra och bättre än medel för Sveriges kommuner på 41.

Kommentarer

 • Under året var det val till Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommun. Valdeltagandet ökade i båda valen, i valet till Europaparlamentet med hela 4,7 procentenheter. Läs mer om valåret 2014.
 • Vi genomförde flera invånardialoger. Den största dialogen handlade om utvecklingen av Åsa centrum där mellan 400 och 500 synpunkter kom in. Genom att ha en dialog i ett så tidigt skede som möjligt kan fler få insyn och inflytande i processen.
 • Vi har arbetat med att utveckla planerings- och bygglovsprocesserna för att utveckla formerna för deltagande och inflytande, med samråd, dialog och en enkel planprocess med tidiga informationsbrev.
 • Inom skolan har elevers och föräldrars möjlighet att följa utvecklingen ökat sedan vi infört digitala system för dokumentation och information. På många ställen har andra digitala verktyg som bloggar blivit mer etablerade i vårt sätt att kommunicera. Utvecklad information ger också förutsättningar att kunna ha ett mer aktivt inflytande.

Mål om bemötande och tillgänglighet

gul fyrkantAndelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
60 60 57 62
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet. Index 0-100.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Vi har gjort betydande satsningar under året för att nå målet, bland annat genom det nya kundcentret Kungsbacka direkt som öppnade i juni. Effekterna har inte slagit igenom fullt ut när medborgarundersökningen genomfördes i början av hösten. Men andra mätningar under senare delen av hösten visar på att effekten börjar märkas och att vi därför tillsammans med övriga insatser ser att vi är på rätt väg. Vårt värde på 57 är som snittet för riket.

Kommentarer

 • Uppstart av det nya kundcentret Kungsbacka direkt, som tar över ansvaret från övriga förvaltningar när det gäller att svara på enklare frågor och att hantera vissa rutinmässiga ärenden. Kungsbacka direkt ska utvecklas vidare med att ta över fler uppgifter och från fler förvaltningar för att förbättra tillgängligheten.
 • Vi har uppdaterat interna anvisningar för tillgänglighet och bemötande i kommunens alla kanaler, samt för hantering av allmän handling.
 • Vi har samordnat kommunens webbplatser för ökad tillgänglighet bland annat genom enhetlig utformning och i högre grad gjort dem tillgängliga för mobila enheter.
 • Inom hemtjänsten infördes under året ett tidsregistreringssystem och nyckelfritt låssystem för att förbättra säkerheten, servicen och tillgängligheten.
 • Fortsatt utveckling av e-tjänster som skapar tillgänglighet för invånaren dygnet runt, exempelvis inom skolan för schemaläggning, barnomsorgsplats, anmälan till kurser inom vuxenutbildningen, och till simskola.
 • Våra skolor arbetar kontinuerligt med att förebygga och motverka mobbning och andra kränkningar.

Mål om hälsosamt liv

grön fyrkantAndelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
6,6 7,2 7,2 6,9
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga: ”Föreställ dig den ideala hälsosamma kommunen. Hur nära en sådan idealt hälsosam kommun kommer Kungsbacka?”. 10-gradig skala.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
- 8,1 8,1 8,1
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga: ”Vad tycker du om förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka?”. 10-gradig skala.

Vi har nått målet

Arbetet med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett hälsosamt liv har haft ett brett anslag samtidigt som fokus legat på främjande åtgärder kopplat till individen. Mixen med breda främjande aktiviteter, tillsynsarbete, främjande av utemiljön samt målgruppsanpassade insatser och aktiviteter för både unga och äldre, har bidragit till att vi nått målet. Psykisk ohälsa hos unga tjejer är en fortsatt utmaning trots att vi nått målet.

Kommentarer

 • Äldreomsorgen har arbetat med minskning av olämpliga läkemedel genom läkemedelsgenomgångar och använder kvalitetsregistret Senior Alert för att öka kvaliteten.
 • Flera olika projekt har bidragit till utvecklingsarbetet under året: den hälsofrämjande familjeaktiviteten En frisk generation, LIV-projektet som handlar om individuellt anpassat stöd i livsstilsfrågor på Funktionsstöd, kommunövergripande arbete med friluftsplan och Film som förenar med fokus på ökat samförstånd mellan åldrar, bakgrunder och livsvillkor.
 • På grundskolorna har man bland annat arbetat med jämställdhet i syfte att främja flickors hälsa i syfte att förebygga studieavbrott och frånvaro på gymnasieskolorna arbetar man systematiskt med att tidigt identifiera elever som behöver stöd.
 • Vi har också arbetat med tillsyn av till exempel livsmedel och kemikalier, att skapa goda måltidsvanor hos elever och en hälsofrämjande utemiljö med gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och grönytor.

Mål om minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika

grön fyrkantBruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
91 % 87 % 93 % 81 %
Mätning: Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät, åk 8. Andel som uppger att de inte konsumerar alkohol.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
94 % 90 % 95 % 88 %
Mätning: Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät, åk 8. Andel som uppger att de inte röker.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
- 86 % 92 % 82 %
Mätning:Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet. Andel som uppger att de inte använder narkotika.

Vi har nått målet

De flesta av de berörda nämnderna har genomfört verksamhet som bidrar till måluppfyllelse. Den redovisade verksamheten grundar sig på evidensbaserade metoder i form av kunskapshöjande insatser, begränsning av tillgänglighet, värdegrundsarbete och strategisk samverkan.

Kommentarer

 • Vi ordnade den drogfria skolavslutningen School’s Out med 3 000 ungdomar.
 • Materialet Tobak – Nej tack har tagits fram för att kunna användas i skolorna.
 • Elever på gymnasieskolorna erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska för att diskutera livsstilsfrågor.
 • Personal informerar ungdomarna på boenden för ensamkommande om riskerna med att bruka alkohol, tobak och narkotika.
 • Vi har ordnat föräldrakurser kring ungas bruk av cannabis.
 • Elevhälsan på gymnasieskolor gör särskilda insatser i elevgrupper där lärarna ser ett behov.
 • Arbete inom En dörr in för att stärka och utveckla det gemensamma förebyggande arbetet.
 • I samarbete med Polisen genomförs kontroller några gånger per termin av gymnasieungdomar som misstänks bruka droger.
 • Vi har utbildat personal på gym i dopningsförebyggande arbete
 • Utbildningen Krogar mot knark för krögare följdes av en kampanj på medverkande krogar.

Mål om bättre fritid

grön fyrkantAndelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
80 % 93 % 90 % 79 %
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kommunens tilläggsfråga

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
87 % 94 % 76 % 83 %
Mätning: Ungdomsenkäten Luppen vart tredje år, däremellan kommunens ungdomsenkät.

Vi har nått målet

Totalt sett redovisar berörda nämnder en bra verksamhet som bidrar till att målet uppnåtts. Barn och ungdomar kan förverkliga egna initiativ i kombination med programverksamhet och motiverande aktiviteter. Vi ser en nedgång i nöjdheten bland elever i årskurs 8, orsaken till denna nedgång kommer vi att titta närmare på.

Kommentarer

 • Vi har ordnat flera arrangemang, till exempel Queer Up, Stor-LAN, Popsoaré, Öppen Scen, Poetry Slam samt Urban Summer.
 • Bostäder med särskild service har arbetat med utveckling av fritidsutbudet för de boende.
 • Äldreboenden har haft regelbundna aktiviteter och erbjudit daglig utevistelse. Samtliga äldreboenden har också ordnat promenadgrupper en till tre gånger i veckan.
 • Barn- och ungdomsföreningar har varit aktiva 66 000 timmar på våra idrottsanläggningar.
 • 200 ungdomsdrivna intressegrupper har bildats och ungdomsarrangemangen Planeta, 1,2,3 Schtunk och Natten den 28:e februari har hållits.
 • Kulturskolans verksamhet bidrar till att barn och ungdomar har en bra och meningsfull fritid.
 • Sommarbussen hade 580 resande och Sommarbiblioteket besökte badstranden.
 • Träffpunkterna hade öppet hus med uppvisning av olika aktiviteter, och under sommarveckan på Smarholmen deltog ett 100-tal seniorer.
 • Galaxen i Onsala invigdes och Skatehallen med LAN-hall öppnades åter.
 • Vi har erbjudit lovverksamhet i form av foto, film, parkour, gatukonst och äventyrsläger.

Mål om trygg kommun

grön fyrkantAndelen invånare som upplever att de är trygga ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
65 66 67 67
Mätning: SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet. Index 0-100.

Vi har nått målet

Resultatet på kvalitetsfaktor trygghet i SCB:s medborgarundersökning ökade till 67, vilket innebär att målet återigen är uppnått.

Kommentarer

 • Kungsbacka avancerade från 24:e till 14:e plats i Sveriges Kommuner och Landstings årliga rapport över trygghet och säkerhet för Sveriges kommuner. Läs mer om undersökningen.
 • Vi arbetar aktivt med offentliga miljöer för att öka upplevelsen av trygghet.
 • Vi tar hänsyn till sociala konsekvenser i den fysiska planeringen genom ett analysverktyg som tagits fram på Plan & Bygg.
 • Vi har fortsatt med projektet En dörr in, som innebär att barn och ungdomar får sina insatser samordnade över förvaltningsgränserna. Det ger ett bättre resultat för individen.
 • Nämnden för Teknik håller staden ren från skräp, klottersanerar och förbättrar belysningen. Detta skapar tryggare offentliga miljöer.
 • Översvämningsskyddet från Borgmästarbron till Signeskulle blev färdigt under året. Det ger en möjlighet att klara en vattennivå tre meter över den normala nivån.

Mål om företagsvänlig kommun

gul fyrkantKungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun

UTFALL 2012 UTFALL 2013 UTFALL 2014 MÅLVÄRDE 2014
 - 63 63 70
Mätning: Insikt, SKL:s nöjd kund-undersökning. Insikten är förändrad och inte lanserad för 2014 än, varför senast kända utfall tas upp här.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Sedan förra mätningen har flera insatser gjorts för att vi ska närma oss målet. Ökad dialog med näringslivet, utbildningsdagar för bättre service och förståelse för företagens villkor samt de insatser som sker inom Plan & Bygg som kommer att resultera i ett bättre resultat på sikt.

Kommentarer

Kungsbacka är sedan slutet av 2014 en av fyra pilotkommuner som genomför Nöjd kund-undersökningen Insikt löpande.

Genomförda åtgärder:

 • Utbildningsinsatser för enklare och effektivare service till företagen
 • Företagslots med representation från förvaltningar som berörs av företags nyetablering och expansion
 • Etablering av verksamheter har påbörjats vid Äskatorp och planläggning av ytterligare verksamhetsområden startas under 2015
 • Samverkan mellan skola och näringsliv genom konceptet Made by Kungsbacka
 • Sommarlovsentreprenör Kungsbacka
 • Paketering av upphandlingarna för att möjliggöra för små och medelstora företag att lämna anbud till kommunen
 • Dialogen och kommunikationen är väsentligt för ett bra företagsklimat. Några av de insatser som genomförts under året är frukostklubben, dialogmöten tillsammans med företag, politiker och tjänstemän samt det digitala nyhetsbrevet Näringsrikt.

Mål om minskat försörjningsstöd

grön fyrkantAndelen personer med försörjningsstöd ska minska

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
2,8 % 2,5 % 2,2 % 2,8 %
Mätning: Andel hushåll med försörjningsstöd. Eftersom mätningarna tidigare har avsett andel hushåll som har försörjningsstöd redovisas denna siffra även 2014.

Vi har nått målet

De insatser vi har gjort under året har bidragit till att andelen personer som är beroende av försörjningsstöd har minskat. Vi har därför nått målet.

Kommentarer

 • Arbetet i Individsamverkansteamet har lett till att några av Individ & Familjeomsorgs längre försörjningsstödsberoende klienter har fått hjälp. Då antal ärenden minskat under året har socialsekreterarna fått möjlighet att arbeta aktivt tillsammans med klienten för att få igång en egen försörjning.
 • För att förhindra att kommuninvånare får stora hyresskulder har ett samarbete upprättats mellan försörjningsstödsenheten och boendegruppen när det gäller hyresuppsägningar och åtgärder från Kronofogdemyndigheten.
 • Flera olika projekt, till exempel Plug in och Entré har genomförts där syftet varit att öka andelen ungdomar som slutför gymnasiet, vilket är grunden till att ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
 • Samverkan mellan skola och näringsliv ökar chanserna för unga att få jobb. Insatser för att underlätta och bredda samarbetet mellan verksamheterna har skett inom ramen för Made by Kungsbacka.
 • Unga har fått möjlighet att träna sina entreprenöriella förmågor och stärka sin attraktionskraft genom insatser och stöd i form av Ung Företagsamhet och genomförandet av Sommarlovsentreprenör och Made by Kungsbacka.

Mål om att fler ska åka kollektivt

gul fyrkantAntalet resor med kollektivtrafiken ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
6,9 7,1 7,07 8,8
Mätning: Antalet resor med kollektivtrafiken, miljoner resor

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Antalet resor är ungefär lika stort som under 2013. Värt att notera är att allt fler resenärer väljer Öresundståget, både från Kungsbacka station och från Åsa station. Resandet på Öresundståget är inte inkluderat i resandestatistiken. Det gör att det inte är möjligt att fullt ut följa hur resandet utvecklas. Bedömningen är att resandet totalt har en svag ökning.

Kommentarer

 • Genom förtätning och bebyggelseutveckling i befintliga kollektivtrafikstråk blir det möjligt med tätare turer och nya busslinjer. De flesta planprojekt kommunen har arbetat med under året gör det möjligt att öka kollektivtrafikåkandet. Exempel på sådana projekt är Sandlyckan, Tingberget, Tjädern 17 och Valand.
 • Genom att aktivt arbeta med kommunens trafikplanering skapar vi förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik. Vi satsar på förbättringar av tillgänglighet till och från kommunens hållplatser genom att bygga gång- och cykelvägar samt prioritera säkerhet kring och rusta upp busshållplatser.

Mål om minskad energianvändning

röd fyrkantEnergianvändningen i kommunens lokaler ska minska

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
176 171 168 160
Mätning: Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2, graddagskorrigerad

Vi har inte nått målet

Energianvändningen fortsätter att minska, men vi når inte så långt som vi vill. Detta beror bland annat på fortsatt användning av paviljonger med hög energiförbrukning och uteblivna rivningar av energislukande lokaler.

Kommentarer

 • Vi installerade 1 700 kvadratmeter solpaneler på tre skolor. Arbete pågår på fyra skolor.
 • Vi byggde kommunens första skola med passivhusteknik.
 • Kravet på energiförbrukning vid nybyggnad minskade från 60 kWh/kvm till 40 kWh/kvm.
 • Vi har installerat närvarostyrning av belysningen samt minskat drifttiden för ventilationsanläggningarna på gymnasieskolorna. Dessutom har vi installerat energieffektiv belysning utomhus, till exempel vid motionsspår.
 • Vi har installerat energieffektiva pumpar, förnyat ledningsnätet och energieffektiviserat vattenverket inom kommunens VA-verksamhet.
 • Många lokalhyresgäster tycker sig ha begränsade möjligheter att påverka energiåtgången. Vi vet dock att ett förändrat beteende sparar mycket energi, men det krävs att arbetet prioriteras. Kommunens bostadsbolag Eksta samverkade med förvaltningen för Äldreomsorg under året för att påverka energianvändningen på Signeshus, vilket var framgångsrikt.
 • Hyresgästerna har ibland svårt att acceptera de riktlinjer för temperatur i lokaler som vi tagit fram. I vissa fall har vi därför gjort avsteg från riktlinjerna vilket påverkat måluppfyllelsen.

Mål om ekologiska livsmedel

grön fyrkantAndel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
16 % 17 % 26 % 22 %
Mätning: Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel

Vi har nått målet

Andelen ekologiska livsmedel var 2014 totalt 26,4 procent för serviceområde Måltider. Den innefattar andelen leveranser av måltider till Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning och Äldreomsorg, förutom Bedagården.

Kommentarer

 • Förutsättningen för att nå vårt ekologiska mål var att vi tilläggsdebiterade merkostnaden till de beställande förvaltningarna. Merkostnaden är också orsak till att de förvaltningar som själva köper in livsmedel inte fullt ut har nått målet om 25 procent. Det har även funnits brister i mätmetoderna på de övriga förvaltningarna.
 • Inför 2015 kommer dokumentation av inköpen ske via särskild kontering av ekologiska livsmedel. Detta gör det enkelt att följa upp.

Mål om minskade koldioxidutsläpp

gul fyrkantUtsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent

UTFALL 2012 UTFALL 2013 UTFALL 2014 MÅLVÄRDE 2014
 -0,47 % -6,5 % 0,9 % -2,5 %
Mätning: Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor har ökat något jämfört med 2013. I utsläppstatistiken från olika fordonsslag ser vi bland annat ökade utsläpp från flygresor med 13 procent jämfört med 2013. Att flygresorna ökar och bidrar till de ökade utsläppen kan bero på satsningar för målet om EU-projekt och transnationellt arbete. 2014 var första året för kommunens fordonspolicy, dessvärre har den ännu inte bidragit till någon minskning av koldioxidutsläppen från tjänsteresor.

Kommentarer

 • Flertalet förvaltningar har infört Lync vilket ökar möjligheten till resfria möten inom organisationen.
 • Individ & Familjeomsorg har bytt flera av förvaltningens bilar mot elhybrider vilket ger minskade utsläpp.
 • Flera förvaltningar använder miljöbilarna i bilpoolen för tjänsteresor inom kommunen.

Mål om bra skola

gul fyrkantVåra skolor ska vara bland de bästa i landet

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
22 25 - 11
Mätning: Placering sammanvägt resultat i Öppna jämförelser, grundskola.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
87,1 % 86 % 87,1 % 100 %
Mätning: Andel elever i skolår nio som når målen i alla ämnen.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
- - 94,1 % 100 %
Mätning: Andel elever med gymnasieexamen. 2014 var första gången elever från den nya gymnasieskolan, GY11, fick slutbetyg och första gången möjligheten för elever att erhålla gymnasieexamen. Det finns därför inget jämförande historiskt utfall.

Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

I grundskolan har fler elever nått målen och uppnått behörighet till gymnasieskolan. Dessutom har det genomsnittliga meritvärdet ökat stort. I gymnasieskolan var det 2014 första gången elever kunde erhålla en gymnasieexamen. Utfallet var 94,1 procent jämfört med 89,2 procent i hela Sverige, framförallt är andelen med examen från yrkesprogram markant högre i Kungsbacka än riket. Även andelen elever som klarat en examen inom tre år är betydligt större i Kungsbacka än i riket.

Kommentarer

 • Fortsatt satsning på den digitala utvecklingen med kompetensutveckling, infrastruktur och maskinvara.
 • Professionsutvecklande handledning till specialpedagoger och pedagoger
 • Resursfördelning till grundskolor utifrån socioekonomiska förutsättningar
 • Införande av karriärstjänster för lärare, fler kommer att tillsättas under 2015
 • Samordnad kompetensutveckling för alla pedagoger i Kungsbacka
 • Målinriktat arbeta för att öka förutsättningarna för att elever ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning
 • Fortsatt fokus på likvärdig bedömning, återkoppling och lärande organisation

Mål om attraktiv arbetsplats

gul fyrkantKungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
 7,3 7,3 7,3 7,5
Mätning: Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer. 10-gradig skala.

 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
 91 83  - 91
Mätning: Jämix, ökning av antal punkter per år. Index 0-100.

 Vi har inte nått målet, men är på rätt väg

Den senaste medarbetarenkäten visar på goda resultat liksom tidigare år. Det är också goda resultat i jämförelse med andra kommuner. Antalet sökande till våra lediga tjänster ökar, men det finns tjänster där rätt kompetens är svårrekryterad. Sysselsättningsgraden ökar och tillsammans med övrigt arbete visar detta att vi är på rätt väg mot målet.

Kommentarer

 • Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam ledarplattform för Kungsbacka. Ledarplattformen definierar de gemensamma värderingar och förhållningssätt som utgör grunden för chef- och ledarskap i Kungsbacka.
 • Vi har genomfört ett ledarutvecklingsprogram med stöd av Vinnova med målet att öka innovationen.
 • Vi har erbjudit fler medarbetare den sysselsättningsgrad de önskar.
 • Medarbetarenkäten för 2014 redovisade goda resultat som visar att medarbetarna är nöjda med Kungsbacka kommun som arbetsgivare.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit viktigt för att vara en god arbetsplats och motverka sjukfrånvaro.

Mål om ekonomiskt resultat

grön fyrkantÅrets resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatter och statsbidrag

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
3,5 % 2,5 % 4,6 % 1,5 %
Mätning: Resultatets andel av skatter och statsbidrag.

Vi har nått målet

Målvärdet är ett resultat på 1,5 procent av skatter och statsbidrag. Med årets resultat hamnar vi på 4,6 procent. En stor del av resultatet beror på exploateringsintäkter som inte var beräknade till 2014 utan till 2015. En positiv budgetavvikelse för våra nämnder bidrog också till resultatet.

Mål om soliditet

grön fyrkantSoliditeten inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod (3 år) vara lägst den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014
23,2 % 23,3 % 26,5 % 22 %
Mätning: Eget kapital i förhållande till summa skulder.

Vi har nått målet

Soliditeten är nu 26,5 procent, vilket är fyra procentenheter högre än tre år tidigare. Målet är uppfyllt och soliditeten förbättras varje år.

Direktiv om invånardialog

gul fyrkantNämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2014 ska lämnas till kommunstyrelsen.

Vi har delvis uppnått direktivet

Nio nämnder uppger att de genomfört en eller flera invånardialoger under 2014. Några förvaltningar och nämnder har bjudit in invånarna till att tycka till i enstaka frågor. Exempel på sådana dialoger är kulturskolans framtid, entreprenöriellt lärande och centrumutveckling i Åsa. Andra nämnder arbetar med invånardialog genom återkommande träffar med specifika grupper, till exempel Ung kulturgrupp och Kungsbacka ungdomsråd.

Dialog ska bli ett naturligt sätt för oss att arbeta och därför skulle nämnderna enligt direktivet beskriva hur de organiserar sitt arbete med dialog. Den slutsats man kan dra är att nämnderna ännu inte organiserar arbetet för ett långsiktigt förändrat arbetssätt, utan enbart ser direktivet som ett uppdrag att genomföra dialoger.

En policy för invånardialog har tagits fram och antagits där det förtydligas vad vi menar med invånardialog och vilken roll invånardialogen har i Kungsbacka. Detta ska underlätta för nämnderna i det fortsatta arbetet. Policyn ställer också krav på framförhållning och planering av dialoger och pekar ut områden där vi alltid ska överväga dialog, till exempel inom samhällsplanering.

Direktiv om försörjningsstöd

grön fyrkantNämnden för Individ & Familjeomsorg ska säkerställa att arbete eller utbildning alltid erbjudits innan försörjningsstöd betalas ut. Försörjningsstöd ska inte beviljas i de fall som sökande avböjer erbjudande om rimlig sysselsättning.

Vi har uppnått direktivet

Individ & Familjeomsorg gör alltid en grundlig utredning vid nyansökan av försörjningsstöd då frågorna kring erbjudande om arbete och utbildning undersöks. Detta följs sedan aktivt upp av den socialsekreterare som har det fortsatta ansvaret i handläggningen av ärendet. Förvaltningen har ett nära samarbete med Enheten för arbetsliv som personen kan remitteras till vid arbetslöshet, viss arbetslöshet eller delvis sjukskrivning. En ansökan avslås alltid då sökande inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till sysselsättning, om särskilda skäl att bevilja inte finns, vilket är relativt sällsynt.

En samverkansgrupp mellan Individ & Familjeomsorg, arbetsförmedlingen och Enheten för arbetsliv har bildats, där syftet är att stärka samverkan och effektiviteten mellan enheterna vilket leder till ökad trygghet för klienten. Individ & Familjeomsorg och Enheten för arbetsliv för en kontinuerlig dialog där effektiviseringen av samverkan, kunskapen om varandras verksamheter samt strukturer för löpande information sinsemellan är områden som arbetas med.

Direktiv om praktikplatser

gul fyrkantSamtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun

Vi har delvis uppnått direktivet

Förvaltningarnas beredskap att ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande har varierat. Flertalet förvaltningar har ställt praktikplatser till förfogande. I några fall har det även varit så att de praktikplatser som ställts till förfogande inte utnyttjas. Detta beror på att det varit svårt att matcha de arbetssökande med praktikplatsen. Varje deltagare matchas ut mot plats, där hänsyn tas till deltagarens bakgrund, erfarenhet, önskemål och eventuella särskilda behov.

Några förvaltningarna har inte haft möjlighet att ta emot arbetssökande som praktikanter med hänvisning till verksamhetens karaktär och sekretessbestämmelser. Inom dessa förvaltningarna anges dock att man under 2015 kommer se över möjligheterna att ta emot arbetssökande praktikanter och identifiera lämpliga verksamheter.

Per den 25 februari 2015 förfogar Kompetenscentrum över 67 praktikplatser ute på förvaltningarna, varav 37 används just nu.

Man kan även konstatera att samtliga förvaltningar under 2014 tagit emot praktikanter, dock har alla inte varit arbetssökande, utan utgjorts av praktikanter från olika högskole- och universitetsutbildningar samt från gymnasie- och vuxenutbildningar.

Direktiv om e-förvaltning

grön fyrkantKungsbacka kommun ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en:

 • Enkel vardag för privatpersoner och företag
 • Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation
 • Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten

Vi har uppnått direktivet

På en kommungemensam nivå genomförs under 2013-2015 projektet Kungsbacka 2020 – etapp 1. Följande har projektet levererat hittills:

 • Nytt ärendehanteringssystem
 • Ny webbplats som gör det enklare att hitta och möjliggör dialog
 • Kungsbacka direkt, vårt nya kundcenter
 • Implementerat en ny teknisk plattform för integrerade e-tjänster och påbörjat produktionen av nya e-tjänster
 • Möjliggjort åtkomst till Nationell patientöversikt för omsorgspersonalen och skolhälsovården
 • Genomfört en förstudie kring nytt verksamhetssystem för omsorgen
 • Genomfört en förstudie kring e-arkiv

Aktiviteter som pågår:

 • Ansökningsförfarande till EU:s program Horizon 2020 för att påbörja ett transnationellt projekt inom e-förvaltning
 • Ledarskapsutbildning med anknytning till e-förvaltning.

På förvaltningarna har utvecklingsarbetet tagit fart under året och börjat bli en del av det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten. Medvetenheten om Kungsbacka 2020 är stor, vilket den undersökning som gjordes under hösten visar.

Alla förvaltningar arbetar med aktiviteter som ska leda oss mot eMålbilden, exempelvis:

 • Minska pappersförbrukningen
 • Se över personalens digitala kompetens
 • Öka användandet av Lync för möten