Nämnderna

Byggnadsnämnden

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 19,3 19,4 21
Kostnader -31,7 -34,8 -36,3
Netto -12,4 -15,4 -15,3
Budget, netto -15 -16,2 -16,7
Avvikelse 2,6 0,8 1,4
Kommentarer till verksamhet och utfall

Nämnden redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen består framför allt av lägre personalkostader som beror på att det under året funnits vakanta tjänster som nu är tillsatta.

Inom nämnden finns ett pågående driftsprojekt för en ny kartplattform, där outnyttjad budget på 0,4 miljoner kvarstår.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster
Utgifter -0,12 -0,18 0,06
Netto -0,12 -0,18 0,06
Kommentarer till investeringar

Det har under året gjorts inköp av inventarier till omflyttning inom nuvarande lokaler.

Fritid & Folkhälsa

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 31,5 31,7 32,1
Kostnader -130,4 -136,6 -137,6
Netto -98,9 -104,9 -105,5
Budget, netto -101,6 -106,5 -108,9
Avvikelse 2,7 1,6 3,4
Kommentarer till verksamhet och utfall

Nämnden redovisar ett överskott om 3,4 miljoner kronor, varav 1,2 miljoner är budgetmedel som ska återredovisas. Det innebär ett faktiskt resultat om + 2,2 miljoner kronor. De medel som ska återredovisas är hyra för omklädningsrum i Malevik, medel för avskrivningar och internränta som avser vissa specifika investeringsprojekt som försenats.

Årets resultat beror bland annat på överskott på kapitalkostnader. I nämndens planering för 2014 ingick bland annat utbyte av konstgräs på Tingbergsvallen för cirka 2,2 miljoner kronor som på grund av förseningar med upphandlingen kommer att genomföras först 2015.

Kostnader för personal visar ett överskott för året, att förvaltningschefstjänsten varit vakant 50 procent under senare delen av året har bidragit till överskottet, men även korttidsvakanser.

Ett arbete med att minska förbrukningen av el och fjärrvärme, tillsammans med att 2014 varit ett varmt år, innebär att nämnden redovisar ett överskott för de kostnaderna.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster 0,1 0 0,1
Utgifter -16,1 -25,6 9,5
Netto -16 -25,6 9,6
Kommentarer till investeringar

Nämnden redovisar ett överskott om 9,6 miljoner kronor varav 9 miljoner avser omklädningsrum i Malevik som inte påbörjats. Årets investeringar avser bland annat:

 • utbyte av allvädersbanor på Tingbergsvallen
 • elgräsklippare
 • konstgräsplan i Malevik
 • anläggning av aktivitetsytor i olika bostadsområden och kommundelar
 • ny toalett vid Lerkils badplats
 • inventarier till allaktivitetshuset Galaxen i Onsala

Funktionsstöd

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 66,5 72,3 73,4
Kostnader -367,7 -400,9 -434,8
Netto -301,1 -328,6 -361,4
Budget, netto -300,1 -328,8 -355,5
Avvikelse -1 0,2 -5,9
Kommentarer till verksamhet och utfall

Nämnden för Funktionsstöd redovisar 2014 ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Kostnaderna 2014 har ökat med knappt 33 miljoner jämfört med 2013. Det beror på ökade volymer, framförallt inom köpt verksamhet och personlig assistans samt två nystartade gruppbostäder och löneökningar.

Personlig assistans redovisar ett underskott på 6 miljoner kronor. Personlig assistans i egen regi redovisar ett underskott på 4,4 miljoner och i extern regi ett underskott på 1,6 miljoner. Boendeverksamheten redovisar ett överskott på drygt 5 miljoner kronor vilket kan delvis kan härledas till tomma platser under året. Insatsen avlösarservice och ledsagarservice redovisar ett överskott på 2 miljoner kronor. Det beror på att ett par stora ärenden har övergått till personlig assistans. Köpt verksamhet redovisar ett underskott på 12,7 miljoner kronor jämfört med 2013. För åren 2012-2014 har kostnaden för köpt verksamhet överstigit beslutad tilldelning från kommunfullmäktige med 10 miljoner kronor.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster
Utgifter -2,5 -3,7 1,2
Netto -2,5 -3,7 1,2
Kommentarer till investeringar

Funktionsstöd redovisar ett överskott på drygt 1,2 miljoner kronor. Överskottet beror på att planerad verksamhet för 2014 har försenats.

Förskola & Grundskola

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 158,5 155,3 158,4
Kostnader -1 681,3 -1 734,7 -1 769,7
Netto -1 522,8 -1 579,4 -1 611,3
Budget, netto -1 513,9 -1 580,8 -1 627,7
Avvikelse -8,9 1,4 16,4
Kommentarer till verksamhet och utfall

Avvikelsen 2012 var -0,6 procent, 2013 0,1 procent och nu 2014 1,0 procent. Det mycket positiva resultatet 2014, 16,4 miljoner kronor, utgörs av överskott intäkter på nästan 10 miljoner och överskott driftsbudget för kostnader på drygt 6 miljoner.

Överskottet på intäktssidan består av dold moms, ersättning från Migrationsverket samt statsbidrag för elevhälsa, lärarlyftet, karriärtjänster och skapande skola. Dessutom ersättning över budget från Gymnasie & Vuxenutbildning för modersmål och ej budgeterade interna intäkter från Service för att täcka kostnader för Furulidproblematiken.

Överskottet på kostnadssidan utgörs av kapitalkostnader som uppgår till drygt 6 miljoner. Verksamhetens övriga kostnader är i balans med budget.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster 0,0 0,0
Utgifter -10,7 -14,8 4,1
Netto -10,7 -14,8 4,1
Kommentarer till investeringar

De investeringsmedel som nämnden förfogar över används framför allt till inventarier. Investeringarna i datautrustning har minskat. I IKT-strategin ingår numera leasing av datautrustning och köp av Ipads. Ipad finansieras med driftbudgetmedel eftersom de inte räknas som investering.

Gymnasie & Vuxenutbildning

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 107,3 113,9 124,8
Kostnader -552,6 -548,5 -535,0
Netto -445,3 -434,6 -410,2
Budget, netto -432,7 -429,7 -412,9
Avvikelse -12,6 -4,9 2,7
Kommentarer till verksamhet och utfall

Nämnden har under 2014 haft mer intäkter än föregående år. Dessa intäkter gäller främst försäljning till andra kommuner och försäljning av utbildning. Nämnden har haft mindre kostnader under 2014 än 2013, vilket beror på färre elever i gymnasieverksamheten än tidigare.

Nämnden redovisar en budgetavvikelse på 2,7 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 0,7 procent. Den största enskilda posten beror på att förvaltningen inte har investerat i den budgeterade volymen. En orsak till att investeringsvolymen inte blivit så stor som prognostiserats beror på att bärbara datorer inte längre får köpas och redovisas som investering utan dessa återfinns i stället bland driftskostnaderna. En annan orsak till överskottet är att fler elever inom gymnasieverksamheten har valt att gå i våra kommunala skolor. Gymnasiesärskolan gör ett överskott vilket beror på att elevunderlaget i år inneburit att det gått att optimera arbetet.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster
Utgifter -5,3 -6,7 1,4
Netto -5,3 -6,7 -1,4
Kommentarer till investeringar

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på cirka 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att man inte investerat i datautrustning i den takt som det var tänkt. Under året har investeringar gjorts i datorer, maskiner, inventarier och fastigheter.

Individ & Familjeomsorg

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 26 32,6 48,7
Kostnader -203,4 -206,6 -240,4
Netto -177,4 -174 -191,7
Budget, netto -173 -176,4 -185
Avvikelse -4,4 2,4 -6,7
Kommentarer till verksamhet och utfall

Nämnden redovisar ett underskott på 6,7 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på att ersättningarna från Migrationsverket inte räcker till för att finansiera verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. Försörjningsstödet har minskat. Däremot har kostnaderna för institutionsvård för barn och unga fördubblats jämfört med året innan, på grund av allt större problem med narkotika i kommunen samt behov av utveckling av behandlingsmetoder på hemmaplan. Turbulensen inom förvaltningen har också påverkat kostnadsutvecklingen genom avgångsvederlag och inhyrda konsulter.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster
Utgifter -0,5 -0,6 0,1
Netto -0,5 -0,6 0,1
Kommentarer till investeringar

Investeringarna avser inventarier till förvaltningens kontorslokaler samt till nya boendet i Anneberg för ensamkommande barn och ungdomar. Avvikelsen beror på viss återhållsamhet då förvaltningens samtliga lokaler ses över.

Kommunfullmäktige

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 0,1 0,1 0
Kostnader -2,3 -2,5 -2,2
Netto -2,2 -2,5 -2,2
Budget, netto -2,6 -2,6 -2,6
Avvikelse 0,4 0,1 0,5

Kommentarer till verksamhet och utfall

Kommunfullmäktige har ett resultat för året om -2,2 miljoner kronor vilket ger en positiv budgetavvikelse på 0,5 miljoner. Avvikelsen beror delvis på att ett sammanträde varit inställt under året och att alla sammanträden varit förlagda till ordinarie kommunfullmäktigesal.

Kultur & Turism

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 9,7 9 9,3
Kostnader -67,3 -67 -67,4
Netto -57,6 -58 -58,1
Budget, netto -57,4 -59,6 -60,5
Avvikelse -0,2 1,6 2,4
Kommentarer till verksamhet och utfall

Nämnden redovisar ett överskott om 2,4 miljoner kronor, varav 1,2 miljoner är budgetmedel som ska återredovisas. Det innebär ett faktiskt resultat om +1,2 miljoner vilket är en avvikelse på 2 procent.

Överskottet beror dels på vakanser på strategiska positioner inom förvaltningen, dels på att alla investeringar inte genomförts och många inköp skett sent under året.

Nämndens verksamheter har kunnat genomföra planerade utvecklingsprojekt inom befintlig budget.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster
Utgifter -4,1 -7,8 3,6
Netto -4,1 -7,8 3,6
Kommentarer till investeringar

Nämnden redovisar ett överskott om 3,6 miljoner kronor. Delar av överskottet gäller pågående projekt som ska slutföras under 2015. Bland årets investeringar märks:

 • en bokbil, som är en utveckling av biblioteksverksamheten till kommunens förskolor och äldreboenden
 • teknisk utrustning för att utveckla konceptet mer-öppet att även omfatta Fjärås bibliotek
 • inköp av en mobil ljud- och ljusanläggning
 • inköp av konst till Vallda idrottshall
 • den konstnärliga utsmyckningen av nya Kollaskolan har påbörjats
 • löpande utbyte av inventarier och teknisk utrustning.

Kommunstyrelsen

Verksamhet

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 40,1 101,4 70,7
Kostnader -118 -140,2 -142,4
Netto -77,9 -38,8 -71,7
Budget, netto -127 -135,2 -123,8
Avvikelse 49,1 96,4 52,1

Övrigt

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 1,4 1,1 -1
Kostnader -112,3 -114,1 -117,2
Netto -110,9 -113 -118,2
Budget, netto -112,3 -110,3 -115,2
Avvikelse 1,4 -2,7 -3,1
Kommentarer till verksamhet och utfall

De resurser som behövts för att genomföra uppdraget och bidra till måluppfyllnad har kostat 260 miljoner kronor. Tillsammans med reavinster från exploateringar och övriga intäkter ger det ett resultat om -190 miljoner. I jämförelse med budget ger det en avvikelse med +49 miljoner. Den främsta orsaken hänförs till exploateringens reavinster från försäljningar med 55 miljoner. Återstående -6 miljoner beror på att finansieringen av Kungsbacka 2020 från övriga nämnders resultatfonder är budgeterad medan den posten redovisas separat.

Det jämförbara utfallet är i enlighet med budget men har ett antal både negativa och positiva poster. De största negativa avvikelserna är bostadsanpassningsbidraget, -6 miljoner, och överförmyndarverksamheten som behövt mer resurser än planerat, -1 miljon. Kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts har också negativ avvikelse med -5 miljoner.

Det finns även positiva avvikelser som tar ut de negativa. Räddningstjänsten har lägre pensionskostnader än planerat med +2 miljoner kronor och lägre kostnader inom kvalitetsarbetet och kansli.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster 101,2 122,7 -21,5
Utgifter -63,6 -90,1 26,5
Netto 37,6 32,6 5
Kommentarer till investeringar

Kommunstyrelsens nettoinvesteringar för 2014 uppgår till + 38 miljoner kronor och avser främst investeringar i infrastruktur samt exploateringsprojekt inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde Planering och Exploatering. Investeringarna avser både inkomster och utgifter, då exploateringsprojekten genererar inkomster i form av markförsäljningar och bidrag för infrastruktur. Stora projekt som pågått under året är Åsa station samt exploateringsprojekten Björkris, Kolla och Valand.

Kommunrevisionen

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 0 0 0
Kostnader -2,2 -2,2 -2,2
Netto -2,2 -2,2 -2,2
Budget, netto -2,2 -2,2 -2,3
Avvikelse 0 0 0,1

Kommentarer till verksamhet och utfall

Kommunrevisionen redovisar en avvikelse jämfört med budget med 0,1 miljoner. Överskottet beror på färre sammanträden än planerat.

Miljö & Hälsoskydd

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 6 8,9 10,6
Kostnader -14,7 -16,4 -19,9
Netto -8,7 -7,5 -9,3
Budget, netto -9,2 -8,5 -8,7
Avvikelse 0,5 1 -0,6
Kommentarer till verksamhet och utfall

I jämförelse med tidigare år syns det tydligt att förvaltningen växt kraftigt. Jämfört med 2013 har intäkterna ökat med 1,7 miljoner kronor och kostnaderna med 3,5 miljoner. Intäktsökningen beror på att taxemodellen som infördes 2013 nu fått full effekt. Kostnadsökningen förklaras av att 2013 års rekryteringar nu får helårseffekt, samt av nyrekryteringarna 2014. Förvaltningen bedömer att personalstyrkan från och med 2015 äntligen är i balans med behovet.

Intäkterna är lägre än budget, -0,3 miljoner, på grund av minskade rörliga intäkter. Detta beror på att Kungsbacka 2020 även i år tagit mycket tid samt att bemanningen först i slutet på året varit komplett. Kostnaderna är högre än budget, -0,3 miljoner kronor. Detta förklaras främst av högre kostnader för rekrytering, administrativa tjänster samt kundförluster än budgeterat.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster
Utgifter -0,08 0,08
Netto -0,08 0,08
Kommentarer till investeringar

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har en mycket liten investeringsbudget eftersom det saknas fasta tillgångar. Inga investeringar har genomförts under 2014.

Service

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 748,8 786,7 799,6
Kostnader -758,8 -802,1 -829,8
Netto -10 -15,4 -30,2
Budget, netto -17,3 -19,2 -28,8
Avvikelse 7,3 3,8 -1,4
Kommentarer till verksamhet och utfall

Avvikelsen mellan åren beror på pris- och löneuppräkning samt ökad produktion och förändrade beställningar. Årets totala avvikelse är ett underskott jämfört med budget på -1,4 miljoner kronor.

För de administrativa serviceområdena är avvikelsen -2,4 miljoner. Underskottet beror på juridiska kostnader som belastat Upphandling i samband med en rättslig tvist samt att Medborgarservice haft ofinansierade kostnader för Kungsbacka direkt.

Fastigheter redovisar ett överskott på 6,5 miljoner som beror på pågående projekt, minskade energikostnader samt ökade intäkter för nya objekt.

Måltider har ett underskott på -6,1 miljoner kronor på grund av lägre intäkter från Gymnasie & Vuxenutbildning och Äldreomsorg för minskad produktion.

IT har ett överskott på 2,3 miljoner kronor för telefoni.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster 0,1 0,1
Utgifter -443,1 -490,4 47,3
Netto -443 -490,4 47,5
Kommentarer till investeringar

Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 442,9 miljoner kronor. Under året köptes den nybyggda Kollaskolan och den gamla Kollaskolan. Kolla Parkstads förskola färdigställdes.

På Ängåsvallen färdigställdes klubbstuga inklusive omklädningsrum. Tillfälliga paviljonglösningar skapades i Åsa, vid Fjordskolan, Ekenässkolan och Frillesåsskolan. På Rydets idrottshall har takförstärkning och tillbyggnad för panncentral avslutats.

I Säröskolans idrottshall pågår bland annat installation av nytt fläktrum, ombyggnad av omklädningsrum, fasadarbeten och markarbeten på idrottstorget.

Valnämnden

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 0 0 2,32
Kostnader -0,09 -0,13 -5,28
Netto -0,09 -0,13 -2,96
Budget, netto -0,18 -0,18 -3,19
Avvikelse 0,09 0,05 0,22

Kommentarer till verksamhet och utfall

Det så kallade supervalåret 2014 är till ända. Den totala kostnaden för att genomföra valet och den ordinarie politiska verksamheten har varit 5,3 miljoner kronor. Det tillsammans med statsbidragsintäkter för genomförande av valet på 2,3 miljoner ger ett resultat på -3 miljoner. I förhållande till budget ger den en positiv avvikelse med 0,2 miljoner.

Både statsbidrag och kostnader har varit högre än budgeterat. Det är främst kostnader för projektledning och valadministration som har ökat, men som kompenserats genom högre statsbidrag.

Äldreomsorg

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 90 92 95,7
Kostnader -752 -772,4 -811,7
Netto -662 -680,4 -716
Budget, netto -650,4 -685,8 -737,4
Avvikelse -11,6 5,4 21,4
Kommentarer till verksamhet och utfall

Årets totala avvikelse är 2,9 procent av budgeten. Resultatet grundar sig på flera poster inom de olika verksamheterna.

Överskottet avser främst driftsmedel för de 24 platser som stängts under året för om- och tillbygganden av Åsa äldreboende.
De beviljade hemtjänsttimmarna var 7 700 timmar lägre än budgeterat under året och utfallet för entreprenader och parboenden blev lägre än förväntat.

Äldreomsorgen har under året utfört bistånd till nästan 2 200 kommuninvånare. Cirka 1 300 av dessa äldre är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Utöver detta har äldreomsorgen flera insatser och aktiviteter som inte kräver något beslut, som till exempel träffpunkterna och anhörigstödet.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster
Utgifter -5,8 -13,1 7,3
Netto -5,8 -13,1 7,3
Kommentarer till investeringar

Löpande investeringar gäller främst återinvesteringar och grundutrustning till äldreboendena. Här har 4,2 miljoner kronor tagit i anspråk av 4,8 miljoner som var budgeterat.

För övriga investeringar beror avvikelsen främst på att upphandlingen av nytt verksamhetssystem är försenad till 2015 och tidsregistreringssystemet inte införts under året.

Inventarier till nybyggnaden på Åsa äldreboende har köpts in under året, budget för detta projekt finns från 2015.

Överförmyndarnämnden

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 0,1 0,2 0,1
Kostnader -1,2 -1,6 -1,9
Netto -1,2 -1,4 -1,7
Budget, netto -1,3 -1,3 -1,4
Avvikelse 0,1 -0,1 -0,4

Kommentarer till verksamhet och utfall

Det har varit ett händelserikt år med ökade behov av gode män och ställföreträdare, inte minst i samband med att antalet ensamkommande barn ökat.

Det ekonomiska utfallet är -1,7 miljoner kronor vilket ger en negativ budgetavvikelse med -0,4 miljoner. Avvikelsen hänförs främst till det ökade behovet av gode män och ställföreträdare.

Teknik

Skattefinansierad verksamhet

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 16,5 21,2 28,3
Kostnader -106,5 -109,9 -132,2
Netto -90 -88,6 -104
Budget, netto -90,5 -91,9 -109,3
Avvikelse 0,5 3,2 5,3
Kommentarer till verksamhet och utfall

Den skattefinansierade delen av Teknik redovisar en positiv budgetavvikelse på 5,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader och ökade intäkter. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vissa tillfälliga vakanser. Endast 5,3 av de budgeterade 8,3 miljoner kronorna till sanering av Kungsbackaån användes. Planerade underhållsarbeten inom gata och park har blivit försenade. De högre intäkterna beror på ökade intäkter för byggledning, parkeringsintäkter samt intern försäljning.

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse
Inkomster 17,7 17,7
Utgifter -102,8 -103,7 0,8
Netto -85,2 -103,7 18,5
Kommentarer till investeringar

Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 18,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på tre projekt som blivit försenade. Gång- och cykelväg utmed Guntoftavägen visar ett överskott på 5,5 miljoner för 2014 och projektet fortsätter 2015. Gång- och cykelväg Björkris-Anneberg visar ett överskott på 7,1 miljoner kronor. Projektet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2015. Gång- och cykelväg Kläppavägen visar ett överskott på 4,2 miljoner och kommer att fortsätta under 2015.