Investeringar och exploatering

Investeringar

Kungsbacka kommun fortsätter satsa på investeringar i lokaler och infrastruktur för att möta befolkningstillväxten.  Under 2014 hade kommunen nettoinvesteringar på rekordhöga 614 miljoner kronor. 

Även i kommande planeringsperiod har kommunen en hög investeringsvolym i kommunala anläggningar, och stora utbyggnader i lokaler och infrastruktur planeras.

Nettoinvesteringar, miljoner kronor

Investeringarna delas in i löpande årliga investeringar, lokalinvesteringar, övriga investeringar, exploateringar samt investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Löpande årliga investeringar är nämndernas reinvesteringar i främst inventarier. Övriga investeringar är investeringar av engångskaraktär, till exempel i infrastruktur. Investeringar inom avgiftsfinansierade verksamheten är sådana investeringar som ska finansieras genom verksamhetens intäkter i form av avgifter från brukarna, bland annat vatten- och avloppsavgifter.

Miljoner kronor Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse
Löpande årliga investeringar -51 -57 7
Lokalinvesteringar -416 -494 78
Övriga investeringar -124 -170 46
Exploateringar 56 68 -12
Avgiftsfinansierad verksamhet -79 -106 27
Netto samtliga investeringar -614 -760 146

Under 2014 investerade Kungsbacka kommun för netto 614 miljoner kronor. Brutto uppgick investeringarna till 766 miljoner. Bland årets investeringar ingår köp av Kollaskolorna för drygt 300 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2014 uppgick till 760 miljoner, vilket innebär en avvikelse på 146 miljoner mellan nettoinvesteringar och investeringsbudgeten. Den stora budgetavvikelsen beror främst på projekt som pågår över årsskiftet.

Stora investeringsprojekt under 2014

Miljoner kronor Bokslut 2014 Utfall till och med 2014 Budget totalt
Åsa station -17 -66 -59
Åsa station har byggts av Trafikverket men bekostats av Kungsbacka kommun. Under 2014 har projektet slutredovisats.
Fotbollsplaner konstgräs -9 -8
I Ängås har anläggning av konstgräsplan slutförts under året. I Kullavik och Malevik har konstgräsplaner slutförts men belysning kvarstår.
 Kungsbacka bredband -19 -19
Utbyggnad av fibernät har under 2014 pågått i flera villaområden, bland annat i Vallda och Frillesås.
Kungsbackaån -20 -31 -33
Under 2014 har arbete med översvämningsskydd, stabililitetsåtgärder och  sanering av Kungsbackaån genomförts. Första delprojektet är avslutat men kommunen planerar fortsatta åtgärder.
Gång- och cykelväg Lerkilsvägen -8 -14 -17
Under året har gång- och cykelväg längs Lerkilsvägen färdigställts.
GÅNG- OCH CYKELVÄG Valldavägen -22 -26 -16
Under året har gång- och cykelväg längs Valldavägen färdigställts.
Kullaviks reningsverk -15 -71 -105
Utbyggnaden av Kullaviks reningsverk påbörjades under hösten 2012 och beräknas slutföras under 2015.
Särö idrottshall -10 -12 -8
I Säröskolans idrottshall har det under 2014 pågått installation av nytt fläktrum, ombyggnation av omklädningsrum samt fasadarbeten. Man har även gjort markarbeten på idrottstorget i anslutning till hallen och skolan.
Ängås klubbhus -16 -18 -19
Vid Ängåsvallen har under 2014 klubbstuga med omklädningsrum färdigställts.
Gamla Kollaskolan -95 -95
Inköp av Gamla Kollaskolan från Eksta
Nya Kollaskolan -219 -1 -226
Inköp av Nya Kollaskolan från Eksta samt egna investeringar i inredning och utrustning till skolan
Kolla Parkstads förskola -14 -40 -42
Under 2014 färdigställdes  en ny förskola i Kolla Parkstad med sex avdelningar.

Exploatering

Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bostads- och verksamhetsområden.

Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år, vilket gör att slutredovisning för många av projekten ligger flera år framåt i tiden. Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger hos Kommunstyrelsen och handläggs på Kommunstyrelsens förvaltning, Planering & Exploatering.

Under 2014 byggdes 415 bostäder, fördelat på 135 hyresbostäder, 150 bostadsrätter och 130 äganderätter.

Miljoner kronor Netto utfall före 2014 Inkomster 2014 Utgifter 2014 Resultat 2014 Nettoutfall till och med 2014
Björkris bostadsområde 18 10 0 28
Kolla parkstad -64 31 -18 -50
Valand 6 54 -9 52 0
Verksamhetsområden -16 4 -1 0 -13
Övriga exploateringsområden 17 0 -20 3 -5
Summa exploateringsredovisningen -38 100 -47 55 -40

 

Björkris

I Björkris exploateras ett bostadsområde med cirka 500 bostäder samt förskola och skola. Området innehåller hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Samtliga kvarter i området är sålda och inflyttning pågår sedan våren 2009. Under 2014 har delar av intäkterna för de sista tomterna kommit in, byggstart för dessa planeras till 2015 och 2016.

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia.  Området kommer att innehålla hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Olika bostadsformer kommer att finnas såsom radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruktur påbörjades hösten 2011 och pågår fortfarande. Första etappen beräknas vara färdig under 2015.

Kvarteret Valand

Kvarteret Valand är en del av projektet Väster om ån som är det hittills största stadsomvandlingsprojektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att byggas ut med bostäder, handel och kontor. Avtal om genomförande och marköverlåtelse av kvarteret Valand har tecknats och kommunen redovisade under 2014 en vinst för markförsäljning i projektet.

Verksamhetsområden

Planering pågår för flera verksamhetsområden bland annat Duvehed, Borgås samt Fjärås Äskatorp.

Övriga exploateringsområden

Övriga områden i kommunen där kommunen planerar för och har startat exploatering är bland annat Tölö Ängar II, Särö centrum och Aranäs etapp 3.