Noter

Not 1, Verksamhetens intäkter

Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Försäljning, taxor och avgifter 345,3 365,9
Bidrag 219,8 243,3
Försäljning anläggningstillgångar 1,7 2,0
Övriga intäkter 160,4 171,1
Periodiserade inkomster 4,9 8,1
Jämförelsestörande poster -se not 3 149,4 55,0
Summa verksamhetens intäkter 882 845 1 074 1 039

 

Not 2, Verksamhetens kostnader

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Anläggningsmaterial, bidrag och köp av huvudverksamhet -953,3 -910,8
Personalkostnader -2 673,1 -2 674,6
Övriga verksamhetskostnader -576,5 -728,7
Summa verksamhetens kostnader -4 203 -4 314 -4 264 -4 374
Från 2014 tillämpas kontoplanen Kommun-Bas 2013 varför grupperingen inte är jämförbar mellan åren.

Not 3, Jämförelsestörande poster

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Verksamhetens intäkter
Återbetalning AFA-försäkring 55,2 55,2
Realisationsvinst exploatering delredovisning av bostadsområde Björkris 94,2 94,2
Realisationsvinst exploatering kvarteret Sågen och kvarteret Valand 55,0 55
Fastighetsförsäljningar 4,0 1
Avskrivningar
Utrangeringar och nedskrivningar Furulidskolan med flera 18,2 18,2
Finansiella kostnader
Sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskuld 147 147

 

Not 4, Av- och nedskrivningar

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Maskiner och inventarier 64,5 67,3 70 73,4
Fastigheter 141,3 161,9 178,8 204,4
Nedskrivning 10,6 10,6 15
Summa av- och nedskrivningar 217 229 259 293

 

Not 5, Skatteintäkter

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Preliminär kommunalskatt 3613,3 3731,3
Preliminär avräkning innevarande år -18,7 0,5
Slutavräkningsdifferens föregående år 1,8 -8,4
Mellankommunal kostnadsutjämning 12,5 0
Summa kommunalskatteintäkter 3 609 3 723 3 609 3 723
Slutavräkningen för 2013 blev totalt -353 kronor per invånare. I bokslutet 2013 redovisades en preliminär slutavräkning om -244 kronor per invånare. En korrigering av denna om -109 kronor per invånare har gjorts i bokslutet för 2014, -8,4 miljoner kronor. Preliminär slutavräkning för 2014 har redovisats enligt SKLs prognos, cirkulär 2013:73 med +7 kronor per invånare, 0,5 miljoner kronor.

 

Not 6,  Generella statsbidrag och utjämning

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Kommunal fastighetsavgift 131,3 133,3
Inkomstutjämning, bidrag 29,0
Inkomstutjämning, avgift -2,4
Kostnadsutjämning, bidrag 65,2 61,7
Strukturbidrag 8,0
Utjämningsavgift LSS -59,6 -49,8
Regleringsavgift eller regleringsbidrag 34,9 17,9
Summa generella statsbidrag och utjämning 201 169 201 169
Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna för att tillhandahålla service till invånarna.

 

Not 7,  Finansiella intäkter

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Utdelning på aktier och andelar 1,6 1,5 0,4 0,1
Ränteintäkter 4,2 3 4,7 3,2
Försäljning finansiella omsättningstillgångar 8,3 8,3
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 2,8 2,8
Övriga finansiella intäkter 1,8 4,9 1,8 4,9
Summa finansiella intäkter 10 18 10 17

 

Not 8,  Finansiella kostnader

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Räntekostnad på långfristiga lån -16,8 -13,7 -95,5 -99
Övriga räntekostnader -1,0 -0,8 -1,0 -1,0
Ränta på pensionsavsättning -21,7 -18,1 -21,7 -18,1
Jämförelsestörande post se not 3 -147,0 -147,6
Summa finansiella kostnader -186 -33 -266 -118

 

Not 9, Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Fastigheten Vallda Lunden 1:59 0,2
Fastigheten Kungsbacka 2:2 0,3
Fastigheten Hede 3:12,3:19 0,3
Fastigheten Nötegången 1:91 0,6
Fastigheten Tölö 1:2 0,5
Fastigheten Varla 2:198 0,4
Övrigt 0,8 0,5
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 2 2 2

 

Not 11, Materiella anläggningstillgångar

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Mark
Ingående bokfört värde 118,4 115,6 296,5 327
Omklassificeringar -22,8 1,6 -18,5
Nyanskaffningar 2,9 12,1 34,8 12,1
Försäljningar 0,0 0,0 -0,2 -3
Utrangeringar, netto -5,7 -0,1 -5,7 -0,1
Utgående bokfört värde 115,6 104,7 327,0 317,5
Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde 1 916,4 1 865,7 1 916,4 1 865,7
Omklassificeringar 8,6 49,0 8,6 49
Nyanskaffningar 55,6 379,1 55,6 379,1
Utrangeringar, netto -4,4 -3,5 -4,4 -3,5
Nedskrivningar -10,6 -10,6 0
Årets avskrivningar -99,9 -108,6 -99,9 -108,6
Utgående bokfört värde 1 865,7 2 181,7 1 865,7 2 181,7
Fastigheter för affärsverksamhet
Ingående bokfört värde 329,2 416,5 329,2 416,5
Omklassificeringar 13,7 65,6 13,7 65,6
Nyanskaffningar 89,6 82,7 89,6 82,7
Årets avskrivningar -16,0 -21,8 -16 -21,8
Utgående bokfört värde 416,5 543,0 416,5 543
Publika fastigheter
Ingående bokfört värde 461,0 567,6 461 567,6
Nyanskaffningar 61,2 87,8 61,2 87,8
Omklassificering 66,3 47,0 66,3 47,0
Årets avskrivningar -21,0 -26,7 -21 -26,7
Utgående bokfört värde 567,6 675,6 567,5 675,7
Fastigheter för annan verksamhet
Ingående bokfört värde 26,5 25,3 2 079,5 2 303,4
Omklassificering 0,0 0,0 -0,3 485
Nyanskaffningar 0,3 262,5 0
Utrangeringar och försäljningar, netto 0,0 2,2 -102,4
Årets avskrivningar -1,5 -1,5 -40,5 -46,7
Utgående bokfört värde 25,3 23,7 2 303,4 2 639,3
Övriga fastigheter
Ingående bokfört värde 16,5 21,3 16,5 21,3
Omklassificeringar 0,3 0 0,3
Nyanskaffningar 7,7 0,2 7,7 0,2
Årets avskrivningar -2,9 -3,1 -2,9 -3,1
Utgående bokfört värde 21,3 18,7 21,3 18,7
Pågående ny-, till- och ombyggnad
Ingående bokfört värde 9,8 101,0 291,1 413,7
Utrangeringar -0,1
Omklassificeringar 8,4 -163,3 -329,6 -655,1
Nyanskaffningar 82,8 87,8 452,2 348,4
Utgående bokfört värde 101,0 25,5 413,7 107
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 113 3 573 5 915 6 483
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 343,5 358,1 504,6 539,9
Omklassificeringar 0,2 0,8 -1,3 5,9
Nyanskaffningar 79,6 97,8 107,2 98,8
Utrangeringar och försäljningar, netto -0,6 -0,2 -0,6 -10,7
Årets avskrivningar -64,5 -67,3 -70 -73,4
Summa maskiner och inventarier 358 389 540 560
Summa materiella anläggningstillgångar 3 471 3 962 6 455 7 043

 

Not 12, Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Aktier
Fastighets AB S:ta Gertrud 0,1 0,1 0,1 0,1
Fastighets AB S:ta Gertrud, aktieägartillskott 0,1 0,1 0,1 0,1
Eksta Bostads AB 50,0 50,0
HallWan AB 0 0 0 0
Kungsbacka Innerstads AB 0,1 0,1 0,1 0,1
Nedskrivning AB S:ta Gertrud, aktieägartillskott -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Summa aktier 50,2 50,2 0,2 0,2
Andelar
Kommuninvest 1,6 1,6 1,6 1,6
Vindkraftsandelar 0,8 0,8
Övriga 0,3 0,3 0,5 0,5
Summa andelar 1,9 1,9 2,9 2,9
Grundfondskapital och bostadsrätter
Grundfondskapital Tjolöholm 8,8 8,8 8,8 8,8
Bostadsrätter 0,3 0,3 0,3 0,3
Summa grundfondskapital och bostadsrätter 9,1 9,1 9,1 9,1
Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 61 61 12 12

 

Not 13, Långfristig utlåning

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Lån till föreningar 1,0 0,8 1,0 0,8
VA-lån 5,0 4,9 5,0 4,9
Förlagslån Kommuninvest 7,8 7,8 7,8 7,8
Lån fjärrvärme- och villakunder 0,3 0,3
Deposition till organisationen Husbyggnadsvaror 0,5 0,7
Summa långfristiga fordringar 14 14 15 15

 

Not 14, Bidrag till statlig infrastruktur

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Utbetalat bidrag till Trafikverket 35 35
Slutredovisning -15
Ackumulerad upplösning av bidraget -2,8 -4,2
Summa bidrag till statlig infrastruktur 32 16 32 16
Bidraget gäller bygget av ny tågstation i Åsa, enligt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av genomförandeavtal 2011. 2014 har Trafikverket slutredovisat projektet till en lägre kostnad än beviljat bidrag.

 

Not 15, Fordringar

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Kundfordringar 87,3 73,6 84,4 67,6
Diverse kortfristiga fordringar 103,7 134,6 114,7 141,3
– varav skattekonto 0,3
– varav fordran mervärdesskatt 41,5 68,9
– varav fordran hos staten 63,3 69,8
Förutbetalda kostnader 83,2 88,1 84,1 90,8
Upplupna intäkter 89,1 34,7 89,1 34,7
– varav kommunalskattefordran 36,0 0,5
Summa kortfristiga fordringar 363 331 372 334
Fordringarna 2013 är omräknade efter kodplan 2014.

 

Not 16, Fastigheter för försäljning, exploateringsfastigheter

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Björkris stadsdel, bostäder
 Ingående balans -55,9 -17,9
 Inkomster -38,4 -10,2
 Utgifter, nedlagda kostnader 2,1 -0,1
Delredovisning, resultat 2013 94,2
Omfört till anläggningstillgångar -20,0
 Utgående bokfört värde -17,9 -28,2    
Kolla
 Ingående balans 79,0 63,7
 Inkomster -31,2 -31,3
 Utgifter, nedlagda kostnader 15,9 18,0
 Utgående bokfört värde 63,7 50,4    
Valand
 Ingående balans 0 -6,0
 Inkomster -6,0 -54,3
 Utgifter, nedlagda kostnader 0,0 8,6
Delredovisning, resultat 2014 0,0 52,0
Omfört till anläggningstillgångar 0,0 -0,6
 Utgående bokfört värde -6,0 -0,3  
Övriga exploateringsområden
 Ingående balans -6,3 -1,8
 Inkomster -4,1
 Utgifter, nedlagda kostnader 4,5 20,9
Slutredovisning Sågen, resultat 2014 3,0
 Utgående bokfört värde -1,8 18,0
Summa fastigheter för försäljning 38 40 145 40

 

Not 17, Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Kassa och handkassor 0,1 0,1 0,1 0,1
Plusgiro 26,5 48,5 26,5 26,5
Bank 219,8 194,9 263,9 294,9
Summa kassa, bank 247 243 291 322
Kortfristiga placeringar 306 0 305,5 0
Nedskrivning kortfristiga placeringar -0,1 0 -0,1 0
Summa kortfristiga placeringar 306 0 305 0

 

Not 18, Övrigt eget kapital

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 968 1 057 1 148 1 243
Direktbokning mot eget kapital -6,6 1 -8,6 7
Byte av redovisningsprincip Eksta Bostads AB 2,3
Årets resultat 96 179 104 161
Summa eget kapital 1 057 1 237 1 243 1 413
– varav resultatfonder, ingående balans 195,8 169,1
– varav resultatfonder, förändring -26,7 15,8
Resultatfonderna infördes 2002 och är specificerade för respektive nämnd inom eget kapital. Särskilt regelverk för avsättning och uttag ur resultatfonden har fastställts av kommunfullmäktige.
Eksta Bostads AB har bytt redovisningsprincip 2014 till komponentavskrivning och justerat jämförelsetalen för 2013

 

Not 19, Värdering av och upplysning om pensionsförpliktelser

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Specifikation – avsatt till pensioner
Avsatt till pensioner 1003,2 974,7
Särskild avtals- eller ålderspension 4,6 7,0
Förmånsbestämmelse kompletterande pension 227,9 240,5
Ålderspension 234,2 208,6
Pension till efterlevande 12,5 14,9
Summa pensioner 1 482 1 446
Löneskatt 359,6 350,7
Summa avsatt till pensioner 1 842 1 796 1 842 1 796
Avsättning till pensioner inklusive ÖK-SAP
Ingående avsättning 237 283,1
Pensionsutbetalningar -13,6 -15
Nyintjänad pension inklusive efterlevandepensioner 27 30,6
Ränte- och basbeloppsuppräkning 32,8 3,8
Övrig post -0,3 -2,1
Utgående avsättning 283 300
Avsättning till pensioner intjänade före 1998
Ingående avsättning 1 452,8 1 559,0
Pensionsutbetalningar -60,3 -62,8
Ränte- och basbeloppsuppräkning 166,9 15,5
Övrig post -0,5 -15,6
Utgående avsättning 1 559 1 496
Summa avsättning 1 842 1 796
Aktualiseringsgrad 86% 87%

 

Not 20, Övriga avsättningar

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Återställning av Barnamossens deponi
Ingående balans 14,7 13
Ianspråktagna belopp -1,7 -0,5
Utgående balans 13 13
Avsättningen gäller återställning av avfallsdeponi. Barnamossen stängdes 31 december 2008. Återställningsarbetena beräknas pågå kontinuerligt 2009–2016. Därefter kommer medel att behövas för lakvattenbehandling under lång tid framöver.
Tidpunkten när sluttäckningen kan vara klar är beroende av hur mycket vegetationsjord som kan produceras. Det avsatta beloppet bedöms väl räcka för hela sluttäckningen och framtida kostnader för lakvattenbehandlingen.
Lerkils reningsverk
Ingående balans 10,1 3,8
Ianspråktagna belopp -6,3 -3,8
Utgående balans 3,8 0
Summa övriga avsättningar 17 13 17 13
Avsättningen avser investeringsfond för att bygga nytt reningsverk i Lerkil enligt beslut i nämnden för Teknik, § 79/08.
Nämnden för Teknik har beslutat, § 144/13, att upplösa fonden under 2013 och 2014.

 

Not 21, Långfristiga skulder

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Ingående låneskuld 650 650 2 821,0 3 182,0
Årets amorteringar 0 -50 -23,9 -149,8
Nyupptagna lån 0 0 385,1 304,9
Kortfristig del av långfristig skuld -24,0 -25,0
Summa 650 600 3 158 3 312
Kreditgivare
Nordea 100 100
Stadshypotek 100
Kommuninvest 550 400
Summa 650 600    
Genomsnittlig upplåningsränta 2,53% 2,29%
Lån som förfaller inom
1 år 300
2-3 år 150
3-5 år 150
Kommunen har avtal med kreditgivaren om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än 1 år.

 

Not 22, Investeringsinkomster

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Statliga investeringsbidrag 3,5 3,6
Ackumulerad upplösning -0,3 -0,4
Anslutningsavgifter 140,3 172,2
Ackumulerad upplösning -8,7 -13,8
Gatukostnadsersättning 92,6 101,7
Ackumulerad upplösning -0,4 -3,3
Summa 227 260 227 260
återstående antal år, vägt snitt 30 29
Investeringsinkomsterna periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

 

Not 23, Kortfristiga skulder

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern 11,7 3,8 11,7 3,8
Leverantörsskulder 203,0 215,6 252,2 262,4
Moms och punktskatter 12,5 12,5 33,3 12,6
Personalens skatter och avgifter 39,9 41 40,3 41,4
Övriga kortfristiga skulder 21,9 33,3 255,5 118,7
- varav statsbidragsskuld 20,7 31,9
Förutbetalda intäkter 21,4 14 77,4 49,3
- varav VA- och renhållningsabonnenter 21,4 14
Upplupna kostnader 432,1 447,2 423,3 460,9
- varav upplupna löner 23,3 25,8
- varav semesterlöneskuld 180 175,8
- varav arbetsgivaravgifter 68,2 70,8
- varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del 89,6 93,3
Summa kortfristiga skulder 743 767 1 094 949

 

Not 24, Borgensåtagande

Miljoner kronor Kommunen Koncernen
2013 2014 2013 2014
Kommunägda företag, Eksta Bostads AB 2 151,2 2 338,0
Bostadsförsörjning 55,5 58,5 55,5 58,5
Föreningar 16,1 15,0 16,1 15
Övriga bolag 0,3 0,3
Summa borgensåtagande 2 223 2 412 72 74
Kommunen har utöver ovanstående i september 1994 ingått en solidatisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Alla 280 kommuner som per 2014 12 31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvar mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsbackas ansvar enligt borgensförbindelsen kan noteras att per 2014 12 31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 miljoner kronor och totala tillgångar till 290 730 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 578 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 504 miljoner kronor.