Ekonomin i korthet

Årets resultat 179 miljoner

Årets resultat för kommunen visar ett överskott på 179 miljoner. I resultatet ingår en försäljningsintäkt på 55 miljoner som avser markförsäljning i kvarteren Sågen och Valand. Förutom denna har nämnderna ett överskott om 32 miljoner.

Så här fördelar sig nämndernas överskott.

Semesterlöneskulden har minskat och avsatta medel för löneökningarna har inte använts fullt ut. Planerade nya lokaler och ny verksamhet har inte startats som beräknat.

Investeringarna var netto 614 miljoner och har genomförts utan att lånen har ökat.

Läs mer om investeringar och exploatering.

Fullmäktige har fattat beslut om att inte avsätta reserv för framtida pensioner så länge vi har en låneskuld. Placerade medel har använts till att finansiera investeringar. Detta, tillsammans med det låga ränteläget har lett till att budgeterade räntekostnader för lån inte behövt tas i anspråk. Försäljningen av fondandelarna som pensionsreserven placerats i gav en vinst om 8 miljoner.

4,76 miljarder i intäkter 2014

4,58 miljarder i kostnader

 

Skatten

På varje hundralapp betalar invånarna 21,33 kronor i skatt till kommunen och 10,42 kronor i skatt till regionen. Alla betalar också en begravningsavgift på mellan 11 och 23 öre beroende på i vilken församling man bor. Den som är medlem i Svenska Kyrkan betalar också en kyrkoavgift på mellan 88 öre och 1,43 kronor beroende på församling. Alla som har en inkomst över 420 800 kronor betalar även statlig skatt.

Så här användes skattepengarna

100 kronor som betalades i skatt till Kungsbacka kommun under 2014 användes så här:

Budgetutfall per nämnd

Nämnd, miljoner kronor Utfall 2014 Årsbudget Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige -2 -3 1
Kommunstyrelsen[*] -72 -124 52
Kommynstyrelsen övrigt -118 -115 -3
Kommunrevision -2 -2 0
Överförmyndarnämnden -2 -1 -1
Valnämnden -3 -3 0
Gymnasie & Vuxenutbildning -410 -413 3
Fritid & Folkhälsa -106 -109 3
Förskola & Grundskola -1 612 -1 628 16
Teknik, skattefinansierad verksamhet -104 -109 5
Kungsbacka Bredbandsnät 0 0 0
Teknik Vatten & Avlopp 0 0 0
Teknik Renhållning 0 0 0
Service -30 -29 -1
Kultur & Turism -58 -60 2
Miljö & Hälsoskydd -9 -9 0
Byggnadsnämnd -15 -17 2
Funktionsstöd -361 -355 -6
Individ & Familjeomsorg -192 -185 -7
Äldreomsorg -716 -737 21
Summa nämnderna -3 812 -3 899 87
Finansverksamhet 96 39 57
Skatt och statsbidrag 3 892 3 888 4
Räntenetto 3 -15 18
Summa 179 13 166
Jämförelsestörande poster
[*]Kommunstyrelsens förvaltning, reavinst exploatering 55