Avgiftsfinansierad verksamhet

Kungsbacka bredbandsnät

Kungsbacka bredbandsnät redovisar för 2014 ett resultat före bokslutsdisposition på 0,4 miljoner kronor, vilket gör det möjligt att minska tidigare års ackumulerade underskott. Enligt budgeten skulle 2014 års överskott vara 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen från budgeten är därmed negativ med 0,1 miljoner. Avvikelsen beror framför allt på att kostnaderna varit lägre än budgeterat. Vi har ersatt radiolänkar med fiber, vilket ger en besparing på grund av lägre driftskostnader för fiber. Intäkterna har ökat på grund av att fler har anslutit sig till bredbandsnätet.

Under 2011 flyttades Kungsbacka bredbandsnät till nämnden för Teknik och redovisades då som en del av den skattefinansierade verksamheten. Från och med 2012 redovisas verksamheten som en avgiftsfinansierad verksamhet.

Resultaträkning

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 7,9 11,1 11,5
Personalkostnader -0,8 -1,3 -1
Övriga kostnader -4,9 -5,5 -5,8
Kapitalkostnader -3,2 -4 -4,3
Resultat före bokslutsdisposition -1 0,2 0,4
Överfört till ackumulerat resultat 1 -0,2 -0,4
Årets resultat 0 0 0

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Inkomster 1,4 2,3 3,3
Utgifter -14,8 -14,7 -22,7
Netto -13,4 -12,4 -19,4
Årsbudget -17,7 -17,3 -18,9
Årets resultat/avvikelse 4,3 5 -0,5

Avvikelsen mot budget beror på den stora utbyggnaden av fibernät som kommit igång i flera villaområden, bland annat i Vallda och Frillesås. Inkomsternas underskott beror på att man börjat med flera stora jobb under hösten och vintern och dessa intäkter kommer under 2015 när jobben är färdiga.

Renhållning

Renhållning redovisar för 2014 ett underskott före bokslutsdisposition på -5,5 miljoner kronor. Ett underskott var budgeterat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott, men underskottet blev 3,3 miljoner lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på en engångsintäkt på 5,4 miljoner för en omlastningsstation från Renova i samband med att kommunen bytte entreprenör.

Intäkterna i övrigt går neråt. Detta beror på att andelen matavfallsabonnenter ökat och nu är uppe i cirka 80 procent mot beräknade 65 procent. Varje matavfallsabonnent får en lägre avgift på cirka 800 kronor.

Verksamhetens kostnader har varit något högre jämfört med budget, främst beroende på entreprenörsbytet från Renova till Ragnsells som gav extra kostnader i upphandlingen och övergången.

Resultaträkning

Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 53,1 48,2 42,6 46,5
Personalkostnader -2,5 -2,5 -2,3 -1,5
Övriga kostnader -47,2 -48,2 -47,3 -49,2
Kapitalkostnader -0,8 -0,9 -0,9 -1,2
Resultat före bokslutsdisposition 2,7 -3,3 -7,9 -5,5
Överfört till ackumulerat resultat -2,7 3,3 7,9 5,5
Årets resultat 0 0 0 0

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Inkomster 0 0 0 0
Utgifter -1,6 -2,4 -1,7 -1
Netto -1,6 -2,4 -1,7 -1
Årsbudget -3 -2,1 -11 -1,7
Årets resultat/avvikelse 1,4 -0,3 9,3 0,7

Under 2014 har vi investerat i nya glascontainrar, ny våg till Barnamossen och containrar till Klovsten. Renhållningen hade ingen investeringsbudget under 2014 utan fick ta av de skattefinansierade löpande investeringarna för att kunna lösa de akuta problemen.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp redovisar ett resultat före bokslutsdisposition på -6,1 miljoner kronor. Ett underskott var budgeterat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott. Underskottet blev dock 2,1 miljoner högre än budgeterat. Detta beror bland annat på minskade intäkter på grund av att anslutningsintäkter kommer när anslutningar är färdiga.

Kullaviks reningsverk är färdigbyggt och intrimning av processen pågår. VA-saneringar har genomförts, framför allt i Lerkil.

Upplösning av Lerkilsfonden har skett med 3,8 miljoner kronor, vilket motsvarar de kapitalkostnader man haft för reningsverket under 2014.

Resultaträkning

Miljoner kronor Not Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Intäkter 1 107,4 114,3 117,7 121,7
Personalkostnader -31,1 -32,7 -33,7 -33,3
Övriga kostnader 2,3 -57 -57,4 -61,6 -59,7
Kapitalkostnader 3 -15,1 -24,1 -28,9 -34,8
Resultat före avsättning 4,2 0 -6,5 -6,1
Avsättning för Lerkil fond 0 5,5 6,3 3,8
Resultat före bokslutsdisposition   4,2 5,5 -0,2 -2,2
Förändring fordran/skuld till VA-abonnenter -4,2 -5,5 0,2 2,2
Årets resultat 4 0 0 0 0

Balansräkning

Miljoner kronor Not 2013 2014
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 403,3 517
Maskiner och inventarier 13,2 15
Pågående investeringar 54,1 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 470,6 532,2
Omsättningstillgångar
Förråd 4,3 4,2
Fordringar 6 31,2 28
Osäkra fordringar -1,1 -1,2
Summa omsättningstillgångar 34,4 31
Summa tillgångar 505 563,2
Avsättningar och skulder
Avsättningar
Lerkil fond 7 3,8 0
Summa avsättningar 3,8 0
Skulder
Långfristig skuld, anslutningsavgifter 127,5 151,5
Långfristig skuld, till kommunen 362,2 405,7
Kortfristiga skulder 8 16,1 13,9
Skuld till VA-abonnenter 9,5 7,3
Summa skulder 515,6 578,4
Summa avsättningar och skulder 505 563,2

 

Investeringar

Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014
Inkomster 29,6 28,4 38,4 29,1
Utgifter -106,1 -89,7 -127,5 -87,5
Netto -76,4 -61,3 -89,1 -58,5
Årsbudget -147 -80 122,2 85,8
Årets resultat/avvikelse 70,6 18,7 33,1 27,3

 

Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 27,3 miljoner kronor. Detta beror främst på förseningar i tre projekt:

  • Kullaviks reningsverk visar ett överskott på 7,1 miljoner som kommer att användas nästa år för att slutföra projektet
  • överföringsledning Gällinge visar ett överskott på 4 miljoner, även detta projekt kommer att slutföras 2015
  • reservvatten från Mölndal har påbörjats och kommer att fortsätta 2015. Överskottet på 11,6 miljoner kronor beror på att tillståndsprocessen dragit ut på tiden.
Vatten och avlopp

Not 1, verksamhetens intäkter

Miljoner kronor 2013 2014
Brukningsavgifter 103,2 107,7
Brukningsavgifter, interna 4,4 5,3
Övriga intäkter 2,7 0,5
Periodiserad inkomst och ränta 7,2 8,2
Summa verksamhetens intäkter 117,5 121,7

 

Från 2010 tillämpar Kungsbacka kommun Rådet för kommunal redovisning, RKR, rekommendation 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Rekommendationen innebär att inkomster från avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. Denna rekommendation tillämpas på anslutningsavgifter vilka redovisas som periodiserade inkomster. Finansiella intäkter redovisas från och med 2013 under intäkter, tidigare år reducerade istället övriga kostnader. För jämförelse har även 2011 och 2012 uppdaterats.

Vatten och avlopp

Not 2, övriga kostnader

Miljoner kronor 2013 2014
Entreprenad-, material och konsultkostnader 23 10,5
Interna kostnader 9,9 11
Övriga kostnader 28,7 38,2
Summa övriga kostnader 61,6 59,7

 

Övriga interna kostnader fördelas med fördelningsnycklar. De interna kostnaderna gäller köp från förvaltningarna Service och Teknik. Direkta kostnader används där det är möjligt.

Finansiella intäkter redovisas från och med 2013 under intäkter, tidigare år reducerade
istället övriga kostnader. För jämförelse har även 2011 och 2012 uppdaterats.

Vatten och avlopp

Not 4

Från och med 2010 ändrades redovisningen av VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s rekommendationer.

Det innebär att i samband med årsbokslutet regleras över – underskott mot skuldkonto på balansräkningen, så att verksamhetens resultaträkning alltid visar ett nollresultat.

Vatten och avlopp

Not 5, materiella anläggningstillgångar

Miljoner kronor 2013 2014
Anläggningar vatten och avlopp
Ingående bokfört värde 330,2 423,9
Nyanskaffningar 91,7 115
Årets avskrivningar -18,6 -21,9
Utgående bokfört värde 403,3 517
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 13,4 14,4
Nyanskaffningar 1 2
Årets avskrivningar -1,2 -1,4
Utgående bokfört värde 13,2 15
Pågående investeringar
Ingående bokfört värde 5,3 0
Nyanskaffning 49 0
Årets avskrivningar -0,2 0
Utgående bokfört värde 54,1 0
Summa materialla anläggningstillgångar 470,6 532,2